Usmernenie k vyplneniu a odoslaniu Následných monitorovacích správ projektov podporených z OP KaHR

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vydala pre účely výziev, ktorých implementáciu má v gescii EŠIF SIEA „Usmernenie k vyplneniu a odoslaniu Následných monitorovacích správ projektu prostredníctvom verejného portálu ITMS“. Usmernenie je účinné odo dňa 20.02.2018.

Cieľom usmernenia je

1. Bližšia špecifikácia obsahu jednotlivých sekcií Monitorovacích správ projektu (ďalej len „MS projektu“)
2. Samostatná inštrukcia k vykazovaniu merateľných ukazovateľov projektu
3. Stanovenie povinných príloh k MS projektu

 

Prílohy k Usmerneniu:

1. Výklad k tabuľke „Príspevok projektu k zamestnanosti“ MS projektu
2. Zadefinovanie povinnosti dokladovania deklarovanej hodnoty merateľného ukazovateľa ako povinnej prílohy k MS projektu
3. Čestné vyhlásenie deklarujúce splnenie povinností prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP
4. Súhlas so spracovaním osobných údajov
5. Potvrdenie o evidencii uchádzačov o zamestnanie
6. Písomná komunikácia s miestne príslušným UPSVaR a minimálne 2 ďalšími regionálne blízkymi pobočkami UPSVaR (neaplikuje sa v prípade projektov výzvy KaHR-111SP/ LSKxP-1101, kde prijímateľ oslovuje iba jeden miestne príslušný UPSVaR podľa lokality uvedenej v príslušnej LSKxP)


Formuláre príloh 1. až 5 zostávajú nezmenené. Príloha č. 6 je nová.

 

Pri vypĺňaní Monitorovacích správ projektu má prijímateľ zároveň k dispozícii elektronický manuál verejného portálu ITMS, ktorý sa nachádza aj na webovom sídle www.itms.sk.