Usmernenie k požiadavkám na spôsob určenia ceny v rámci verejného obstarávania

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vydáva toto usmernenie pre Prijímateľov nenávratného finančného príspevku Opatrenia 1.3. Podpora inovačných aktivít v podnikoch, výzva KaHR 13SP-1201.


Usmernenie k požiadavkám na spôsob určenia ceny v rámci verejného obstarávania 8.7.2014