Usmernenie č. 3 k výzve zameranej na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 14. 9. 2016 Usmernenie č. 3 k 6. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov.


Cieľom usmernenia č. 3 k 6. výzve je zmena formálnej náležitosti – indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu vo forme zníženia finančných prostriedkov vyčlenených pre subjekty ústrednej správy a verejnoprávne ustanovizne vo výške 60 000 000 EUR. Usmernením nedochádza k zmene podmienok poskytnutia príspevku. Týmto usmernením sa mení výlučne text výzvy. Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú bezo zmeny.

 

Uvedené dokumenty su zverejnené v úplnom znení, ako aj vo forme so sledovaním zmien

na webovom sídle www.op-kzp.sk .