Usmernenie č. 3 k Výzve s kódom OPKZP-PO4-SC431-2018-48

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 30.09.2019 Usmernenie č. 3 k Výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 30.09.2019. Zmenami vykonanými týmto usmernením nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Cieľom Usmernenia č. 3 k 48. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC431-2018-48 je zmena formálnej náležitosti 48. výzvy , a to konkrétne zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu.

Celková alokácia na výzvu sa zvýši z pôvodných 50 000 000 EUR na 61 000 000 EUR.

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 30.09.2019. Týmto usmernením sa mení výlučne text výzvy. Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú bezo zmeny. Zmenami vykonanými týmto usmernením nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Podrobné informácie k Výzve sú zverejnené na webovom sídle www.op-kzp.sk .