Usmernenie č. 3 k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC411-2019-61

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 21.6.2022 Usmernenie č.3 k výzve zameranej na výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE.

Cieľom Usmernenia č. 3 k 61. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPKZP-PO4-SC411-2019-61 je najmä:

  1. aktualizácia výzvy na základe aktuálnej verzie riadiacej dokumentácie;
  2. úprava finančných limitov investičnej náročnosti na jednotku inštalovaného výkonu [EUR/MW] pre jednotlivé typy podporovaných zariadení na využívanie OZE;
  3. úprava limitných hodnôt Value for Money;
  4. úprava referenčných výdavkov menej ekologickej investície na jednotku inštalovaného výkonu zariadenia na výrobu elektriny a zariadenia na výrobu tepla pre potreby kontrafaktuálneho scenára.