Usmernenie č. 2 k Výzve KaHR-111SP-1101

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 28. februára 2012 Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 111SP – 1101 (ďalej len „usmernenie“).

 

Cieľom Usmernenia č. 2 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je spresniť definície, resp. postupy popísané v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom výzvy KaHR – 111SP–1101;

 

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:

– Príručka pre žiadateľa v znení usmernenia č.1 v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód KaHR – 111SP – 1101;

Podrobnejšie informácie o výzve KaHR-111SP-1101