Usmernenie č.1 k Výzve zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 30.6.2017 vydalo Usmernenie č.1 k výzve OPKZP-PO4-SC451-2017-20 vo vzťahu k:


1. spresneniu spôsobu určenia maximálnej výšky NFP pre projekty generujúce príjem v rámci tejto výzvy,
2. aktualizácii odkazu Inštrukcie k určeniu podniku v ťažkostiach na verziu 3.1 platnú od 1.6.2017, ktorá umožňuje posúdenie skupiny podnikov so spoločným zdrojom kontroly na úrovni konsolidovaných údajov skupiny týchto podnikov,
3. úprave podkladov a doplneniu postupu pre vypracovanie záväzného formulára Finančná analýza (príloha č. 15 ŽoNFP),
4. ďalšie upresňujúce zmeny

 

Týmto usmernením Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení Riadiaceho orgánu pre Operačný program kvalita životného prostredia (ďalej len „RO pre OP KŽP“) v súlade s § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.


Všetky dokumenty  sú zverejnené na webovom sídle  OP KŽP.