Usmernenie č. 1 k výzve KaHR-31DM-1401

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vydalo dňa 18. novembra 2014 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu, kód výzvy KaHR-31DM-1401.

 

Cieľom tohto usmernenia  je zmena formálnych náležitostí výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok KaHR-31DM-1401 a jej prílohy, t.j.  spresnenie definícií, resp. postupov popísaných v dokumentoch vydaných v rámci výzvy a odstránenie preklepov, gramatických chýb a chýb v písaní.

 

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádza:

– Výzva na predkladanie ŽoNFP kód KaHR-31DM-1401

– Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR–31DM–1401;

– Príloha č. 4 Výzvy – Vzor zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh

 

Usmernenie č. 1 k výzve KaHR-31DM-1401

Podrobnejšie informácie k výzve KaHR-31DM-1401