Usmernenie č. 1 k Výzve KaHR-111SP-1101

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 21. februára 2012 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 111SP – 1101 (ďalej len „usmernenie“).

 

Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je:

 

1) spresniť definície, resp. postupy popísané v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom výzvy KaHR – 111SP–1101;

2) upraviť podmienky preukazovania majetkovoprávneho vysporiadania nehnuteľností, na ktorých sa bude realizovať projekt;

3) upraviť postupy výkonu prieskumu trhu a doplnenie postupu prieskumu trhu pri špecifických situáciách na trhu spolu s doplnením prílohy č. 2 ŽoNFP.

 

Usmernením č.1  sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:

 

– Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách v znení dodatku č.4;

– Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy KaHR – 111SP – 1101;

– Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR – 111SP – 1101;

– Príloha č. 2 ŽoNFP Krycí list prieskumu trhu;

– Príloha č. 6 ŽoNFP Modelové vyhlásenie na kvalifikovania sa ako MSP.

 

Podrobnejšie informácie o výzve KaHR-111SP-1101