Určenie finančného limitu pre nadlimitnú zákazku VO

Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast si dovoľuje informovať žiadateľov a prijímateľov NFP v rámci OP KaHR, že od 1. februára 2014 je účinná Vyhláška ÚVO, ktorá stanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku VO.

 

Vyhláška ÚVO 1.2.2014