Vrátiť sa na normálnu verziu

Upozornenie k Zákonu o registrácii partnerov verejného sektora

SIEA upozorňuje žiadateľov na povinnosť vyplývajúcu zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov VS“), ktoré sa týkajú povinnosti zápisu žiadateľov a partnerov do registra partnerov verejného sektora pred podpisom Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“).
Podľa ustanovenia § 16 odsek 7 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o EŠIF“) „príspevok sa neposkytne žiadateľovi, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov VS a ktorý nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora.“

S ohľadom na § 25 zákona o EŠIF a § 42b zákona 372/1990 Z. z. o priestupkoch v platnom znení, SIEA preveruje splnenie podmienky uvedenej v § 16 odsek 7 zákona o EŠIF, t. j. zápis žiadateľa do registra partnerov verejného sektora pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP. So žiadateľom o NFP, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora ale nie je v ňom zapísaný, nebude možné uzavrieť Zmluvu o poskytnutí NFP.

SIEA upozorňuje, že § 16 odsek 7 zákona o EŠIF sa vzťahuje tak na žiadateľov o NFP, ako aj ich partnera/partnerov (dodávateľov/subdodávateľov) v rámci žiadostí o NFP, ak sú partnermi verejného sektora v zmysle § 2 ods. 1 písm. f) zákona o registri partnerov VS.

Zápis partnera verejného sektora sa vykonáva na neurčitý čas (§ 7 ods. 3 zákona o registri partnerov VS), ale zákon súčasne požaduje, aby tento zápis trval minimálne po dobu trvania právneho vzťahu (zmluvy) medzi partnerom verejného sektora a subjektom, ktorý reprezentuje štát, územná samospráva či verejnoprávna inštitúcia (zmluvou je len taká zmluva, z ktorej vyplýva právo na plnenie, t. j. je „aktívna“; pri Zmluve o poskytnutí NFP je to obdobie realizácie).

SIEA upozorňuje žiadateľov o NFP na sledovanie a udržiavanie zápisu dodávateľov/subdodávateľov do registra partnerov VS/v registri partnerov VS, vzhľadom na zákonom ustanovené sankcie, ktoré môžu viesť k odstúpeniu od zmluvy, alebo ku konaniu o spáchanom priestupku.