Termín na predkladanie žiadostí o NFP na projekty výskumu a vývoja bol predĺžený

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 21.decembra 2012 Usmernenie č.2 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy KaHR-13SP-1201(ďalej len „usmernenie).

Cieľom Usmernenia č.2 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy KaHR-13SP-1201(dalej len „usmernenie“) je

1)    zmena  dátumu uzávierky výzvy na 31. január 2013;
2)    spresnenie definícií, resp. postupov popísaných v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy KaHR – 13SP – 1201 (ďalej len „výzva“);
3)    zmena povinnej prílohy č. 5 ŽoNFP – Finančnej analýzy na Index bonity.

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:
·    Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy KaHR – 13SP – 1201
·    Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR-13SP-1201
·    Zoznam povinných príloh k žiadosti o nenávratný finančný príspevok
·    Príloha č. 5 ŽoNFP Finančná analýza

Podrobnejšie informácie o výzve KaHR – 13SP – 1201