Stanovenie konečnej výšky alokácie na podporu obnovy a modernizácie verejného osvetlenia

 

Na základe stanoviska Európskej komisie k realokácii finančných prostriedkov do opatrenia 2.2 – Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, vykonanej Riadiacim orgánom pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast v prvej polovici roka 2012, a po vzájomných rokovaniach Ministerstva hospodárstva SR s Európskou komisiou, pristúpil Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast k úprave alokácie výzvy KaHR-22VS-1001. Konečná alokácia na výzvu KaHR-22VS-1001 je 36,4 mil. EUR.

 

Aktuálne Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou vykonávajú záverečné úkony spojené s ukončením schvaľovacieho procesu a čo najskoršieho pristúpenia k podpisu zmlúv o poskytnutí NFP.