Skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora

 

OZNÁMENIE

o konaní skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora

Podľa § 9 ods. 6 zákona č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z., v znení zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa budú konať skúšky na získanie

„Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti enrgetického audítora“

21. decembra 2010 o 9:00

v Banskej Bystrici na pracovisku SIEA, Rudlovská cesta 53

 

Podrobnejšie informácie o skúškach odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora