SIEA školila expertov z post sovietskych republík

Slovenská inovačná a energetická agentúra usporiadala 13. – 14. júna 2011 školenie a študijnú návštevu s názvom „COMBO Course“ zamerané na propagáciu energetickej efektívnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku. Podujatie bolo určené pre odborníkov z Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Gruzínska, Kirgizska, Kazachstanu, Moldavska, Tadžikistanu, Ukrajiny a Uzbekistanu a uskutočnilo sa v rámci projektu SEMISE (Support to Energy Market Integration and Sustainable Energy).

Odborníci zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) spolu s externými expertmi informovali účastníkov o aktuálnom smerovaní a výsledkoch, ktoré SIEA v danej oblasti dosahuje, ako aj o vytváraní inštitucionálnych rámcov a politík v prípade energetickej efektívnosti (EE) a využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na Slovensku.

IMGP2598.jpgIMGP2626.jpgIMGP2617.jpgIMGP2755.jpgIMGP2653.jpgIMGP2670.jpgIMGP2682.jpgIMGP2704.jpg

Seminár otvorila riaditeľka odboru legislatívy, metodológie a vzdelávania SIEA Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc. Jej prezentácia sa zamerala na teóriu a prax inštitucionálnej voľby v rámci trvalo udržateľnej energetickej politiky v EÚ, ako aj v rámci národného kontextu a na jej vzťah k ďalším politikám. Riaditeľ odboru medzinárodnej spolupráce a projektov Ing. Pavel Starinský priblížil zúčastneným fungovanie a úlohy SIEA. Prednáška Ing. Pavola Kosu z odboru legislatívy, metodológie a vzdelávania sa venovala koncepcii energetickej efektívnosti SR, tvorbe akčných plánov EE, ich napĺňaniu a zákonu o EE.

 

Na záver prvého dňa sa uskutočnila študijná návšteva Národného centra pre výskum a aplikácie OZE, ktoré sa špecializuje najmä na biomasu a slnečnú energiu. Prítomných sprevádzal prof. Ing. František Janíček PhD. z Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity. Predstavil im niekoľko výskumných zámerov, ktoré tento ústav realizuje, ako napr. projekt experimentálnej bioplynovej stanice využívajúcej suchú fermentáciu, kogeneračné jednotky, tepelné čerpadlá a tepelný motor so slnečným ohrevom a ďalšie technológie.

 

V rámci druhého dňa vystúpil Dr. Ing. Jozef Šoltés, CSc. z Národnej energetickej spoločnosti. Vo svojom vystúpení sa zaoberal politikami a programami, ktoré sa týkajú využívania OZE na Slovenku, konkrétne Stratégiou vyššieho využívania OZE, Národným akčným plánom pre obnoviteľnú energiu, zákonom o podpore OZE a vysoko účinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla (KVET). Záverečná prezentácia Dr. Ing. Kvetoslavy Šoltésovej, CSc. nadväzovala na jej predrečníka a venovala sa úlohám SIEA pri realizácií politík a programov týkajúcich sa OZE na Slovensku. Hovorila najmä o programe vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach, možnostiach financovania projektov zameraných na OZE zo štrukturálnych fondov a z Envirofondu.

 

O projekte SEMISE

Iniciatíva SEMISE je zameraná na podporu integrácie energetických trhov a energie z obnoviteľných zdrojov v tzv. novo nezávislých štátoch (Newly Independent States – NIS), ktoré vznikli po rozpade Sovietskeho zväzu. Realizuje sa v rámci programu INOGATE, ktorý je financovaný zo zdrojov Európskej únie a špecializuje sa na rozvoj spolupráce v oblasti energetiky medzi EÚ a štátmi NIS, kam patrí Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Kazachstan, Kirgizstan, Moldavsko, Tadžikistan, Turkmenistan, Ukrajina a Uzbekistan.