Vrátiť sa na normálnu verziu

SIEA na konferencii COINTT 2023

Štvrtý ročník najväčšej odbornej konferencie o transfere technológií – COINTT 2023 bol príležitosťou na diskusiu a výmenu informácií medzi vedeckou a podnikateľskou sférou. Kľúčovou bola téma inovácií a zlepšovania podmienok efektívneho transferu technológií z akademického prostredia do praxe. Aký je aktuálny stav inovačného ekosystému Slovenska, aké zdroje má štát k dispozícii na podporu inovácií, vývoja a výskumu či ako využiť informácie na to, aby sa európske zdroje použili efektívne a zmysluplne. To boli témy panelu, v ktorom mala Slovenská inovačná a energetická agentúra svoje zastúpenie.

V Bratislave sa 24. a 25. októbra v podnetných vystúpeniach a diskusiách vystriedalo 51 slovenských aj zahraničných rečníkov z radov vedecko-výskumných pracovníkov, akademikov, podnikateľov, zástupcov neziskových organizácií aj podnikateľských asociácií. Konferenciu Cooperation Innovation Technology Transfer – COINTT 2023 každoročne organizuje Centrum vedecko-technických informácií (CVTI SR).

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) mala zastúpenie v paneli „Mapovanie inovačných, odborných, finančných a administratívnych kapacít v regiónoch Slovenska ako nástroj informačného transferu medzi aktérmi inovačného ekosystému“. Diskusiu viedol manažér akvizície medzinárodných projektov Artur Bobovnický, ktorý bol dlhoročným riaditeľom sekcie inovácií SIEA. Poukázal na pozitívne príklady technologického transferu v zahraničí. Ako inšpiráciu uviedol Tirolsko, kde regionálna vláda v spolupráci s rakúskou inovačnou agentúrou FFG zapojila širokú „stakeholderskú verejnosť“ zo zástupcov regionálnej vlády, akademickej obce, základných a stredných škôl, klastrov a firiem do procesu plánovania a spolurozhodovania pri využití nástroja INNO-VERSE, doplneného o funkcionality umelej inteligencie. Jeho využitie je v budúcnosti plánované aj na Slovensku.

Spolu s kolegom Vladimírom Borzom a kolegami z ministerstva hospodárstva Edmundom Škorvagom a Luciánom Gontkom z ministerstva investícií a regionálneho rozvoja v paneli diskutovali o spoločných aktivitách naprieč župami Slovenska a organizovaní okrúhlych inovačných stolov, ktorých cieľom je zmapovanie regionálneho ekosystému, odborných, administratívnych kapacít a sprehľadnenie aktuálnych a pripravovaných nástrojov a zdrojov, ktoré sú v súčasnosti využívané.

Výsledkom boli podnety na vzájomnú komunikáciu a operatívne riešenia, sprehľadnenie zdrojov na podporu výskumných, vývojových a inovačných aktivít z európskych fondov a štátneho rozpočtu ako aj poukázanie na závažné nedostatky –- duplicity a prekryvy v nástrojoch a financovaní.

Celú diskusiu, v ktorej mala SIEA zastúpenie, si môžete pozrieť na tomto odkaze