Priemyselné parky podporené v rámci Sektorového operačného programu Priemysel a služby

 

V rámci Sektorového operačného programu Priemysel a služby (SOP PS) vzniklo na Slovensku 15 investične pripravených lokalít priemyselných parkov, ktoré disponujú infraštruktúrou potrebnou  pre etablovanie sa domácich a zahraničných investorov, a to aj z radov malých a stredných podnikateľov.

Jednou z hlavných výhod etablovania sa v priemyselnom parku podporenom v rámci SOP PS  je ich okamžitá pripravenosť na začatie podnikateľských aktivít, a tým aj reálnych výnosov z podnikateľskej činnosti.

Tieto územia sú vybavené inžinierskymi sieťami a komunikáciami (voda, plyn, elektrická energia, doprava, telekomunikačné siete, kanalizácia a pod.), v niektorých prípadoch aj pripravenými výrobnými halami. Územia priemyselných parkov sú majetkovo vysporiadané a sú zbavené starých záťaží.

Pripravenosť lokalít však nie je jediným pozitívom pre potenciálneho investora. V prípade splnenia zákonných podmienok môže byť záujemcom zároveňposkytnutá aj investičná pomoc a bezplatné poradenstvo v tejto oblasti. Dôvodom je najmä podpora podnikania v oblasti priemyslu a služieb predovšetkým pre malých a stredných podnikateľov v daných regiónoch, ktorá by sa mala mať  pozitívny dopad na zamestnanosť a znížiť regionálne rozdiely.

Investičná pomoc na podporu počiatočnej investície a vytvárania pracovných miest sa poskytuje formou:

  • dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok,
  • úľavy na dani z príjmu,
  • príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta,
  • prevodu nehnuteľného majetku alebo zámeny nehnuteľného majetku za cenu nižšiu ako je všeobecná hodnota majetku.

Spomínané výhody investovania v priemyselnom parku podporenom EÚ môžu v súčasnosti potenciálni investori využiť najmä v lokalitách Vranov nad Topľou, Vígľaš, Hurbanovo, Lučenec a Diakovce. Voľné kapacity sú aj v parkoch v Jaklovciach, Lipanoch, Poprade, Myjave a v Trebišove.

Podrobnejšie informácie o podmienkach a obsadenosti priemyselných parkov podporených v rámci SOP Priemysel a služby na stránke www.siea.sk