Prezentácia zo seminárov o eurograntoch na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

 

Záujemcovia o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ poskytovaných v rámci výzvy s označením KaHR-31DM-1401, sa mohli zúčastniť štyroch bezplatných seminárov v Košiciach, v Banskej Bystrici, v Žiline a v Bratislave. Výzva sa zameriava na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.

Seminár pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá výzvu administruje. Odzneli na ňom podrobné informácie o tom, ktorí žiadatelia sú oprávnení na získanie príspevku, kde je možné projekt realizovať, ako aj cenné rady k vyplneniu samotnej žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP). Účastníci mohli získať poznatky týkajúce sa jednotlivých príloh a ich dokladovania.

Neoddeliteľnou súčasťou boli aj odporúčania na čo by sa nemalo pri predkladaní jednotlivých projektov zabúdať, resp. čoho sa je potrebné vyvarovať. Upozornenia sa týkali aj rôznych chýb či nedostatkov, ktoré sa vyskytli v minulosti.

Cieľom poskytnutia pomoci je vytváranie podmienok pre rast konkurencieschopnosti cestovného ruchu prostredníctvom zvýšenia kvality a komplexnosti poskytovaných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím, a v rámci toho obnova a rozvoj kultúrneho, historického a prírodného dedičstva súvisiaceho s aktivitami cestovného ruchu, pričom dôraz je kladený na vytváranie komplexných turistických produktov s celoročným pôsobením a tvorbou pracovných miest pre mladých nezamestnaných ľudí do 29 rokov.

Na projekty v rámci výzvy KaHR-31DM-1401, ktorá bola vyhlásená dňa 12. septembra 2014, je vyčlenených 8 000 000 EUR.

 

Košice

SIEA_seminar_31DM1401_KE_2.jpgSIEA_seminar_31DM1401_KE_3.jpgSIEA_seminar_31DM1401_KE_1.jpg

Banská Bystrica

SIEA_seminar_31DM1401_BB_1.jpgSIEA_seminar_31DM1401_BB_4.jpgSIEA_seminar_31DM1401_BB_2.jpg

Žilina 

SIEA_seminar_31DM1401_ZA_3.jpgSIEA_seminar_31DM1401_ZA_1.jpgSIEA_seminar_31DM1401_ZA_2.jpg

Bratislava

SIEA_seminar_31DM1401_BA_1.jpgSIEA_seminar_31DM1401_BA_2.jpgSIEA_seminar_31DM1401_BA_3.jpg

Žiadosti o príspevok môžu podnikatelia predkladať do 11. decembra 2014.

Podrobnejšie informácie k Výzve KaHR-31DM-1401