Prezentácia zo seminára k výzve zameranej na Zníženie energetickej náročnosti v podnikoch

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia pripravila v dňoch 4.2. a 5.2.2020 pre žiadateľov o NFP informačný seminár k výzve zameranej na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch s kódom OPKZP-PO4-SC421-2019-59.

K dispozícii je prezentácia zo seminára.