informačný deň

Seminár o možnostiach trhu s biometánom

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v spolupráci s Asociáciou výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov (AVEOZ) organizuje 13. júna 2013 v Bratislave druhý Informačný deň k projektu GreenGasGrids  (GGG – Zelené plynárenské siete). Seminár sa bude venovať využitiu biometánu v doprave, súčasťou prednášok budú aj informácie o pripravovanom Národnom pláne rozvoja biometánu. Projekt GGG je spolufinancovaný z európskych zdrojov v rámci komunitárneho programu Inteligentná energia – Európa  (IEE).

GGG_logo_male.jpgimages.jpg


Termín podujatia: 13. jún 2013,  9:00 – 16:30 h.

Miesto podujatia: Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, Bratislava – zasadacia miestnosť na 1. poschodí

 

Projekt GreenGasGrids (Zelené plynárenské siete) sa zameriava na odstraňovanie bariér na trhu s biometánom, ktoré obmedzujú dopyt po tejto surovine. Ich eliminácia by mala v konečnom dôsledku viesť k zvyšovaniu jeho produkcie. Projekt sa sústreďuje predovšetkým na nasledujúce činosti:

  • Šírenie znalostí o výrobe a využívaní biometánu v krajinách, ktoré nemajú v tejto oblasti dostatočné skúsenosti;
  • Hľadanie riešení na prekonávanie existujúcich obchodných bariér na trhu s biometánom;
  • Vytváranie kontaktov medzi potenciálnymi obchodnými partnermi na trhu s biometánom;
  • Podpora pre projekty zamerané na biometán v krajinách, ktoré ho napriek vysokému potenciálu dosposiaľ nevyrábajú.

V rámci riešenia projektu pripravuje SIEA Národný akčný plán rozvoja biometánu (cestovná mapa), ktorý má popisovať súčasný stav a perspektívy rozvoja výroby a využívania tejto komodity na Slovensku.

Podmienky účasti:
  • Vstup na podujatie bol voľný, registrácia bola možná prostredníctvom on-line prihlášky 
  • Registrácia na podujatie je už uzatvorená
 
Kontakt:

Pavel Starinský

E-mail: pavel.starinsky@siea.gov.sk 

 

Prezentácie zo seminára:

Aktuálny stav projektu GreenGasGrids

Ing. Pavel Starinský, SIEA

Možnosti využívania bioplynuv podmienkach Slovenska

Ing. František Zacharda, CSc., združenie Agrobioenergia

Perspektívy v oblasti bioplynu a biometánu v kontexte s pripravovanou novelou zákona o podpore OZE a vysokoúčinnej KVET

Ing. Juraj Novák, Ministerstvo hospodárstva SR

Substráty vhodné na produkciu bioplynu z hľadiska ekonomiky a dostupnosti s využitím čo najväčšieho podielu odpadu

Ing. Erika Gongyová, PhD., SCHAUMANN SLOVENSKO

Spôsoby čistenia bioplynu a dotláčanie biometánu do distribučnej siete

Ing. Peter Bobuľa, RUDOS Ružomberok

Skúsenosti s využívaním biometánu ako paliva pre motorové vozidlá v Rakúsku

Herbert Tretter, Rakúska energetická agentúra

Súčasný stav využívania CNG v SR a jeho ďalšie možnosti rozvoja

Ing. Peter Ďurica, SPP-distribúcia

Možnosti a bariéry využívania biometánu ako paliva pre motorové vozidlá

Ing. Pavel Starinský, SIEA

Cestovná mapa pre biometán v SR. Súčasný stav, zapracovanie pripomienok

Ing. Pavel Starinský, SIEA