seminár SIEA - Bratislava

Seminár o možnostiach energetického zhodnocovania odpadu v Bratislavskom kraji

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) organizuje 3. mája 2012 v Bratislave seminár, na ktorom predstaví Regionálny akčný plán zameraný na možnosti zlepšenia  udržateľného odpadového hospodárstva a produkcie energie z odpadu v Bratislavskom kraji. Podujatie sa uskutoční v rámci medzinárodného projektu Waste to Energy (W2E). Projekt je spolufinancovaný Európskym spoločenstvom  v rámci programu INTERREG IVC .

InterregIVC.jpgw2e.JPGEU_logo.jpg

Termín podujatia: 3. mája 2012, 09.00 – 16.00 h

Miesto podujatia: Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, Bratislava – zasadacia miestnosť na 1. poschodí

 

Jedným z cieľov medzinárodného projektu W2E (Energetické zhodnocovanie odpaduje), na ktorom sa SIEA podieľa,  je vytváranie inovatívnych stratégií odpadového hospodárstva zameraných na zvýšenie energetického využitia odpadov a zníženie množstva odpadov ukladaných na skládky. Na realizácii projektu sa okrem dvoch slovenských partnerov podieľa aj ďalších 6 členských krajín európskeho spoločenstva (Švédsko, Anglicko, Taliansko, Maďarsko, Poľsko, a Rumunsko).

 

Na seminári predstaví SIEA Regionálny akčný plán pre Bratislavský kraj, ktorý pripravila v spolupráci so skúsenými zahraničnými partnermi na základe odporúčaní metodického usmernenia k Smernici 2008/98/ES o odpadoch. Odporúčania zamerané na zvýšenie podielu energetického zhodnocovania tuhého komunálneho odpadu v celom Bratislavskom kraji budú predmetom diskusie.

 

Účastníci stretnutia zároveň získajú informácie o  aktuálnom stave a trendoch v odpadovom hospodárstve na Slovensku. Hovoriť sa bude aj o spôsoboch využitia energetického potenciálu komunálnych odpadov a o možnostiach energetického zhodnocovania bioodpadov v čistiarňach odpadových vôd a v bioplynových staniciach.

Program:
08.30 Registrácia

09.00

 

Otvorenie

Ing. Karel Hirman, riaditeľ sekcie energetických činností, SIEA

09.15

 

O projekte Waste to Energy (W2E)

Ing. Ivana Ďuricová, PhD., projektová manažérka SIEA

09.35

 

Program odpadového hospodárstva 2011 – 2015

Ing. Elena Bodíková, PhD., riaditeľka COHEM SAŽP, Bratislava

10.00

 

Termické zneškodňovanie odpadu v bratislavskej spaľovni

Ing. Roman Achimský, generálny riaditeľ OLO, a.s. Bratislava

10.25

 

Využitie energetického potenciálu komunálnych odpadov – najjednoduchšia cesta od zneškodnenia k zhodnoteniu odpadov

Ing. Peter Plekanec, generálny riaditeľ ENEX trade, Trenčín

10.50 Prestávka na kávu

11.10

 

Nové trendy vo využívaní odpadov v cementárskom priemysle

Ing. Juraj Číž, ecorec Slovensko, Pezinok

11.35

 

Energetické zhodnocovanie bioodpadov v čistiarňach odpadových vôd a bioplynových staniciach

doc. Ing. Igor Bodík, PhD., FCHPT STU Bratislava

12.00

 

Normy na tuhé alternatívne palivá

Ing. Eva Marsová, SÚTN Bratislava

12.25 Obedná prestávka

13.30

 

Regionálny Akčný plán udržateľného odpadového hospodárstva pre Bratislavský kraj a okres Šaľa

Ing. Peter Benko, INECS Bratislava

14.00

 

Spolupráca s Regionálnou energetickou agentúrou v Šali

Ing. Karol Mikloš, riaditeľ REA Šaľa

14.15

 

Súčasná situácia v oblasti odpadového hospodárstva v meste Šaľa

Ing. Andrea Miklošová, projektová manažérka, REA Šaľa

14.30 Diskusia k Akčnému plánu
15.00 Záver seminára

 

Pre koho je seminár určený:

– zástupcom mestských a obecných samospráv v Bratislavskom kraji, ktorí sa podieľajú na príprave plánov odpadového hospodárstva,

– zástupcom Krajského úradu životného prostredia v Bratislave a obvodných úradov životného prostredia v Bratislavskom kraji,

– odbornej verejnosti.

Podmienky účasti:

– vstup na podujatie je bezplatný, registrácia je nutná prostredníctvom on-line prihlášky

– registrácia prebieha do 27. apríla 2012, príp. do naplnenia kapacity podujatia

– vzhľadom na obmedzené kapacity odporúčame záujemcom prihlásiť sa na seminár včas. Z jednej organizácie je možná účasť max. 2 zástupcov.

Kontakt:

Ivana Ďuricová
e-mail: ivana.duricova@siea.gov.sk

 

Podrobnejšie informácie k slovenskej časti projektu Waste to Energy