WASTE TO ENERGY

 

LOGO_ERDF_ANG.jpgPartnerské krajiny: Slovensko (Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bratislava a Regionálna energetická agentúra, Šaľa), Švédsko (Linköping Östergötland), Veľká Británia (Cumbria County Council), Maďarsko (Darfu, Szeged), Poľsko (Kujawsko-Pomorskie, Toruň), Taliansko (Ambruzzo region), Rumunsko.

 

InterregIVC.jpg

 

 

Projekt je spolufinancovaný Európskym spoločenstvom v rámci programu INTERREG IVC.

 

 

Začiatok projektu: 1.1.2010

Dĺžka projektu: 30 mesiacov

Financovanie: Fondy EÚ 85 %, SIEA 15 %

Program: INTERREG IVC

Internetová stránka: www.waste-2-energy.eu

 

Cieľom je prostredníctvom regionálnej spolupráce, zlepšiť efektívnosť regionálnych politík, prispieť k modernizácii hospodárstva a zvýšiť kokurencieschopnosť Európy v danom segmente. Prispieť k tomu má vzájomná výmena skúseností a osvedčených postupov v oblasti energetického zhodnocovania odpadu.

Projekt umožní každej zúčastnenej krajine rozvíjať výhľadové akčné plány, ktoré budú tvoriť súčasť obsiahlejších stratégií odpadového hospodárstva.

Úlohou SIEA je vytvoriť v spolupráci so skúsenými zahraničnými partnermi model akčného plánu a zapojiť do jeho prípravy všetky zainteresované strany v regióne Bratislava. Na projekte sa podieľa aj ďalší slovenský partner – Regionálna energetická agentúra Šaľa, ktorá pripravuje akčný plán pre svoje mesto.

Pri navrhovaní regionálneho akčného plánu SIEA spolupracuje aj s externými špecialistami v danej problematike zo spoločnosti INECS Bratislava a zo Slovenskej agentúry životného prostredia.

Kontakt:

Projektový manažér: Ing. Ivana Ďuricová, PhD.

Tel.: +421/2/58 248 203

E-mail: ivana.duricova@siea.gov.sk

 

Výstupy projektu W2E:

Regionálny akčný plán udržateľného odpadového hospodárstva pre Bratislavský kraj
Prezentácie zo seminára Energetické zhodnocovanie odpadu, máj 2012, Bratislava

 

Prezentácie zo seminára Energetické zhodnocovanie odpadu, marec 2011, Bratislava
Hodnotiaci dotazník politiky odpadového hospodárstva v európskych regiónoch (EN)
Podrobnejšie informácie o projekte a partneroch projektu .pdf
Magazín W2E, september 2012
 
Pozrite si krátky animovaný film Neplytvajte svojím odpadom

Vo filme, ktorý bol spracovaný v rámci projektu W2E, nájdete:

  • užitočné tipy ako nakladať s odpadom, aby čo najmenej zaťažoval životné prostredie,
  • jednoduché rady ako odpad minimalizovať, separovať a čo je potrebné urobiť, aby z neho bolo možné vyrobiť recyklované produkty,
  • informácie o tom ako a do akej miery možno odpad energeticky zhodnotiť v spaľovni s minimálnymi emisiami skleníkových plynov a získať pri tom elektrinu a teplo pre budovy,
  • zaujímavé príklady zo sveta, kde už aj odpad má svoju hodnotu, a preto je škoda ukladať ho na skládky za minimálne poplatky.