seminár SIEA - Bratislava

Pozvánka na seminár Energeticky efektívne v roku 2019

O možnostiach podpory a spôsoboch financovania opatrení zameraných na energetickú efektívnosť sa bude hovoriť na seminári „Energeticky efektívne v roku 2019“, ktorý sa uskutoční 28.3.2019 počas veľtrhu Coneco-Racioenergia 2019 v Bratislave.

Cieľom seminára, ktorý organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci národného projektu ŽIŤ ENERGIOU, je priniesť prehľad o požiadavkách, možnostiach podpory a príkladoch z praxe, ktoré môžu inšpirovať. Podujatie je určené pre zástupcov podnikov, verejného sektora, výrobcov a dodávateľov energie, energetických audítorov a poskytovateľov energetických služieb.

Podľa najnovšej európskej legislatívy sa povinnosť členských krajín sledovať a dosahovať úspory energie predĺži aj po roku 2020. Možno preto očakávať, že sa vytvoria stabilnejšie podmienky pre investorov, ktoré by prispeli k podpore investícií do dlhodobých opatrení energetickej efektívnosti, ako je napríklad hĺbková obnova budov.

Motivovať k znižovaniu spotreby energie v rôznych sektoroch je cieľom viacerých podporných mechanizmov a iniciatív, ďalšie sa pripravujú. Z nich podstatnú časť tvoria dopytovo orientované výzvy z Operačného programu Kvalita životného prostredia určené pre všetky regióny na Slovensku okrem Bratislavského samosprávneho kraja. K siedmim aktuálnym výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratné príspevky pribudnú tento rok ďalšie tri. Na seminári sa bude hovoriť aj o podporných schémach financovaných zo štátneho rozpočtu, ktoré sú určené pre podnikateľov v Bratislavskom samosprávnom kraji. Po podpore zameranej na vykonanie energetických auditov v podnikoch a na obnovu rozvodov tepla sa pripravuje pomoc určená na realizáciu energeticky efektívnych opatrení v podnikoch.

Ústredné orgány štátnej správy a verejnoprávne inštitúcie môžu momentálne požiadať o finančnú európsku podporu na obnovu budov, pre regionálnu správu sú k dispozícii voľné prostriedky na prípravu nízkouhlíkových stratégií a verejný sektor môže čerpať podporu na zavádzanie energetického a environmentálneho manažérstva. Táto podpora je určená pre menej rozvinuté regióny. Pri verejných projektoch, kde nie sú k dispozícii vlastné či podporné zdroje, môžu prevádzkovatelia budov uvažovať o využití garantovaných energetických služieb. Počas seminára odznejú aj informácie o technickej asistencii pri príprave projektov garantovaných energetických služieb, ktorú má pre verejný sektor na základe poverenia Ministerstva hospodárstva SR zabezpečovať SIEA.

Rôznu formu pomoci zameranej na energetickú efektívnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov energie ponúkajú aj tri národné projekty SIEA. Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach je poskytovaná prostredníctvom projektu Zelená domácnostiam. Bezplatné energetické poradenstvo pre domácnosti, verejný sektor a podnikateľov SIEA zabezpečuje v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU. Na seminári bude predstavený aj nový národný projekt SIEA Odborne o energii, vďaka ktorému bude k dispozícii informačná platforma pre špecialistov v energetike.

Súčasťou seminára budú aj prezentácie s inšpiratívnymi príkladmi zrealizovaných projektov. Prednáška o výsledkoch vzorovej štúdie obnovy typizovanej školskej budovy zo 60. rokov predstaví riešenie, ako môžu zlepšiť kvalitu vnútorného prostredia základné školy. Potrebné merania, analýzy a samotnú štúdiu pripravila SIEA a Slovenská rada pre zelené budovy v rámci medzinárodného projektu INCI NZEB & EMMA. Druhá prednáška z praxe bude venovaná realizácii hĺbkovej obnovy budovy Strednej priemyselnej školy stavebnej Emila Belluša v Trenčíne, ktorú Trenčiansky samosprávny kraj obnovil do najvyššieho štandardu vďaka európskemu príspevku z OP KŽP. Prezentované budú aj výsledky medzinárodného projektu TOGETHER, v rámci ktorého boli v šiestich verejných budovách na Slovensku inštalované meracie zariadenia na priebežné monitorovanie spotreby energie.

Program
10:00 Otvorenie
10:05 Ako ďalej v Zelenej domácnostiam
Michal Ilovič, Slovenská inovačná a energetická agentúra
10:25 Podpora opatrení zameraných na energetickú efektívnosť a ich financovanie
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
11:05 Vzorová štúdia obnovy typizovanej budovy. Ako môžu zlepšiť kvalitu vnútorného prostredia základné školy?
Ladislav Piršel, Slovenská rada pre zelené budovy, Eva Horníková, ZŠ Karloveská v Bratislave
11:25 Úspešná realizácia hĺbkovej obnovy školskej budovy do najvyššieho štandardu
Michal Lešinský, PIO Keramoprojekt Trenčín, Martina Knappová, SPŠS E. Belluša v Trenčíne
11:45 Ako byť vo verejných budovách energeticky efektívny s minimálnymi nákladmi
Libor Gažovič, Slovenská inovačná a energetická agentúra
12:05 Aktuálna európska legislatíva v oblasti energetickej efektívnosti
Miroslav Mariaš, Ministerstvo hospodárstva SR
12:30 Diskusia
13:00 Záver seminára

Seminár sa uskutoční vo štvrtok 28. marca 2019 od 10.00 h do 13.00 h v EXPO Clube v areáli výstaviska Incheba v Bratislave. Účasť na podujatí je bezplatná. Kapacita sály je obmedzená. Podrobnejšie informácie k podujatiu možno získať prostredníctvom e-mailovej adresy poradenstvo@siea.gov.sk.

Návštevníci veľtrhu CONECO RACIOENERGIA 2019 môžu v dňoch od 27. do 30.3.2019 využiť aj bezplatné odborné energetické poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU. Energetickí konzultanti SIEA im budú k dispozícii v stánku č. 290 v hale D.

Poradenstvo ZE Racioenergia 2019 11.jpgPoradenstvo ZE Racioenergia 2019 14.jpgPoradenstvo ZE Racioenergia 2019 9.jpgPoradenstvo ZE Racioenergia 2019 13.jpg

Projekt bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU je financovaný prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.