prezentacia SIEA - Bratislava

Pozvánka na prezentáciu záverov štúdie hĺbkovej obnovy školskej budovy pripravenej v rámci projektu INCI NZEB & EMMA

Ako je možné zásadne znížiť spotrebu energie a zlepšiť kvalitu vnútorného prostredia naznačuje štúdia hĺbkovej obnovy typizovanej školskej budovy, ktorá bola pripravená v rámci medzinárodného projektu INCI NZEB & EMMA. Výsledky štúdie budú prezentované na odbornom seminári Energeticky efektívne v roku 2019, ktorý organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra počas veľtrhu Coneco-Racioenergia 2019.

Na riešení, ktoré by poskytlo exaktné informácie a mohlo inšpirovať prevádzkovateľov verejných budov, spolupracovala Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) so Slovenskou radou pre zelené budovy (SKGBC). Cieľom slovenskej časti medzinárodného projektu INCI NZEB & EMMA je pripraviť vzorový projekt, ako obnovovať školské budovy.

Dôvodom, prečo SIEA pre medzinárodný projekt vybrala práve typizovanú budovu školy je skutočnosť, že existujúce školské budovy v správe miest a obcí na Slovensku majú potrebu primárnej energie na úrovni 194 až 231 kWh/(m2.a), čo zodpovedá energetickej triede C resp. D. Sú zvyčajne v nevyhovujúcom technickom stave a predstavujú aj pomerne vysokú ekonomickú záťaž. Požiadavka platných predpisov pre nové budovy je 35 až 68 kWh/m2.rok a od 1.1.2019 sa pre budovy vo vlastníctve orgánov verejnej správy táto požiadavka ešte sprísnila na menej než 34 kWh/m2.rok.

Cieľom projektu, ktorý je financovaný z programu ERDF – Interreg Slovakia-Hungary, je nájsť nákladovo efektívne riešenia pre dosiahnutie štandardu budov s takmer nulovou potrebou energie, čo zodpovedá energetickej triede A0.

Spracovaná štúdia sa venuje 3-poschodovej nepodpivničenej budove Základnej školy na Karloveskej ulici v Bratislave postavenej podľa typizovaného projektu koncom 60-tych rokov minulého storočia. Miestna samospráva budovu po jej prevzatí od štátu s veľkým investičným dlhom čiastočne obnovila. Nebolo to však na základe energetického auditu a dôkladnejšej koncepcie, ale skôr podľa naliehavosti a disponibility finančných prostriedkov. Preto štúdia identifikovala viacero stavebných porúch.

V štúdii navrhované opatrenia majú potenciál znížiť spotrebu energie o takmer 62 %, náklady na energiu o takmer 55 % za rok a posunúť budovu do energetickej triedy A0.

Informácie o detailných zisteniach a navrhovaných opatreniach budú predmetom prezentácie a následne aj diskusie s prevádzkovateľmi školy počas seminára „Energeticky efektívne v roku 2019“. Odborný seminár sa uskutoční 28. marca 2019 v rámci odborného programu medzinárodného veľtrhu Coneco-Racioenergia Racioenergia 2019 v EXPO Clube v areáli výstaviska Incheba v Bratislave. Témy jednotlivých prezentácií sú uvedené pozvánka na seminár.