Bratislava, online

LEAP4SME workshop “Energetická efektívnosť v malých a stredných podnikoch a jej podpora”

Slovenská inovačná a energetická agentúra pozýva na tretí zo série workshopov zameraných na energetickú efektívnosť v malých a stredných podnikoch (MSP). Podujatie sa uskutoční 22.05.2023 v rámci projektu LEAP4SME, ktorý je financovaný z programu HORIZON 2020. Registrácia je otvorená.

Na workshope budú prezentované zistenia a závery projektu, na ktorom spolupracuje 9 energetických európskych agentúr. Vďaka projektu je už dispozícii analýza súčasného stavu energetickej efektívnosti v MSP, zbierka príkladov dobrej praxe politík a programov podporujúcich energetickú efektívnosť a Príručka pre energeticky efektívnejšie podnikanie. Workshop je určený pre MSP a združenia MSP, organizácie zaoberajúce sa energetickou efektívnosťou v MSP a zástupcov štátnej správy.

Na podujatí budú predstavené identifikované bariéry a potreby MSP, ale aj prehľad existujúcich a plánovaných podporných opatrení v oblasti energetickej efektívnosti podnikov. Samostatná prezentácia bude venovaná projektu Zelená podnikom a pripravovaným možnostiam financovania energetických auditov.

Súčasťou budú aj informácie o perspektívnych zmenách v legislatíve týkajúcej sa energetických auditov a tiež o novinkách v module pre energetických audítorov v Informačnom systéme energetickej efektívnosti. V prezentáciách z praxe bude predstavená prípadová štúdia o koncepte “Energia ako služba” s riešeniami efektívnej dodávky energie a možnosti aplikácie technológií merania a regulácie, ktoré napomáhajú pri dosahovaní úspor energie v budovách a MSP.

Účasť na podujatí, ktoré sa uskutoční 22.5.2023 o 9. 00 h, je registrovaných účastníkov bezplatná. Zúčastniť sa možno osobne alebo online. Workshop sa bude konať v budove SIEA na Bajkalskej ulici 27 v Bratislave.

Cieľom projektu LEAP4SME je podporiť členské štáty EÚ pri vytváraní alebo zlepšovaní účinných politík zameraných na energetické audity v malých a stredných podnikoch, ktoré ich podporia v tom, aby sa auditom podrobili a následne aj vykonali odporúčané nákladovo efektívne úsporné opatrenia vyplývajúce z energetických auditov.

 

Miesto: Hybridne – Slovenská inovačná a energetická agentúra alebo online

Adresa: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava, 2. poschodie, miestnosť 208

Čas: 22.05.2023, 9:00 – 12:45

Na stiahnutie: program

Link na registráciu:  https://forms.office.com/e/GLLB0pV481

 

Informácie o projekte:

https://www.siea.sk/medzinarodne-projekty/aktualne-projekty/leap4sme/

https://leap4sme.eu/