Seminár SIEA - Bratislava

Bezplatný informačný seminár k výzve KaHR-21DM-1402

SIEA pozýva podnikateľov na bezplatný informačný seminár k výzve zameranej na dosiahnutie úspory energie a efektívne využívanie energie v priemysle a službách na to nadväzujúcich (schéma pomoci de minimis). 

Termín a miesta konania seminára

10. 11. 2014 – Bratislava          

Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, veľká zasadačka, I. poschodie            


Výzva je súčasťou Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo hospodárstva SR. Možnosti čerpania nenávratných finančných príspevkov s cieľom dosiahnutia úspory a efektívne využívanie energie v priemysle a službách (schéma pomoci de minimis) sú stanovené vo výzve KaHR-21DM-1402, ktorá bola vyhlásená 23. septembra 2014. Nakoľko sa jedná o priebežnú výzvu, konanie o žiadostiach o NFP bude prebiehať v rámci jednotlivých kôl, najneskôr do 13. januára 2015, alebo do vyčerpania alokovaných finančných prostriedkov podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 

 

Termín uzavretia I. kola výzvy na predkladanie žiadosti o NFP je 18. november 2014 a termín uzavretia II. kola výzvy je 13. január 2015, pričom indikatívna výška finančných prostriedkov bola stanovená na hodnotu 3 000 000 €.  

 

Bezplatné informačné semináre organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Prezentácie povedú a na otázky budú odpovedať pracovníci SIEA. Účasť odporúčame potvrdiť najneskôr dva dni pred konaním seminára zaslaním e-mailu na adresu fondy@siea.gov.sk. Prosím o uvedenie Vášho mena, miesta a termínu konania seminára, názvu Vašej organizácie a telefonický kontakt. Na uvedenú adresu môžete posielať svoje konkrétne otázky, ako aj na Vašu e-mailovú adresu budete dostávať všetky príslušné aktuality. 

 

Všetky potrebné dokumenty k výzve sú zverejnené na www.siea.sk.

Viac informácií získate na t.č. 02/58 248 451 

 

Pozvánka na bezplatný informačný seminár k výzve KaHR-21DM-1402

Podrobnejšie informácie k výzve KaHR-21DM-1402