Výzva KaHR-21DM-1402

Prioritná os 2 – Energetika

Opatrenie 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike. 

Schéma pomoci de minimis na podporu efektívneho využívania energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich.

Uzávierka 1.kola prijímania žiadostí o NFP: 18. novembra 2014

Uzávierka 2.kola prijímania žiadostí o NFP: 13. januára 2015

Indikatívna alokácia: 3.000.000 EUR

Cieľ pomoci

Cieľom poskytnutia pomoci je dosiahnutie úspory energie a efektívne využívanie energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich.

Územná oprávnenosť

Západné, stredné a východné Slovensko, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Pre stanovenie oprávnenosti prijímateľa je rozhodujúce miesto realizácie oprávneného projektu, nie sídlo prijímateľa.

Oprávnenosť žiadateľa

Právna forma 
Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty zo súkromného sektora – fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. (2), písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ktoré sú registrované na území SR a ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov a spĺňajú ďalšie podmienky stanovené v rámci výzvy. 
Oprávneným žiadateľom v zmysle uvedeného zákona je: 
a) osoba zapísaná v obchodnom registri; 
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia.

Veľkosť podniku 
Mikro, malí a strední podnikatelia (ďalej len „MSP“) 

Určujúcou definíciou MSP je definícia použitá v prílohe I Nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách). 

Prijímateľmi nemôžu byť podniky v ťažkostiach.

Oprávnené projekty

Pomoc je určená na projekty zamerané na: 

1. rekonštrukciu a modernizáciu stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti a to: 
a. zlepšením tepelnoizolačných vlastností vonkajšieho povrchu obvodovej konštrukcie objektov; 
b. rekonštrukciou a modernizáciou vykurovacích systémov, systémov ohrevu teplej vody a klimatizačných systémov; 
c. rekonštrukciou a modernizáciou systémov osvetlenia. 

2. zavádzanie systémov merania a riadenia v oblasti výroby a spotreby energie za účelom zníženia spotreby energie; uvedené nezahŕňa nákup energeticky úspornejších výrobných technológií; 

3. modernizácia a rekonštrukcia 
a. rozvodov energie, resp. rozvodov energetických médií priemyselných areálov; 
b. systémov vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov.

Forma financovania, výška a intenzita pomoci

Pomoc podľa tejto výzvy sa realizuje formou nenávratného finančného príspevku (NFP). NFP sa poskytuje systémom refundácie na základe predložených uhradených účtovných dokladov preukazujúcich skutočnú výšku oprávnených výdavkov.

Minimálna výška pomoci na projekt je 5.000 EUR. Maximálna výška pomoci na projekt v rámci tejto výzvy zodpovedá kladnému rozdielu medzi maximálnou výškou pomoci podľa naradenia de minimis, t.j. 200 000 EUR, a výškou už poskytnutej (kumulovanej) pomoci de minimis žiadateľovi v priebehu troch fiškálnych rokov 13 (dvoch predchádzajúcich fiškálnych rokov a prebiehajúceho fiškálneho roku). Celkové oprávnené výdavky na projekt nesmú presiahnuť hodnotu 2 mil. EUR. Celkové výdavky na projekt nie sú obmedzené. Intenzita pomoci stredný podnik pre stred a východ Slovenska je maximálne 60 % celkových oprávnených výdavkov, pre západ Slovenska maximálne 50% celkových oprávnených výdavkov, malý podnik a mikro podnik pre stred a východ Slovenska je maximálne 70% celkových oprávnených výdavkov, pre západ Slovenska maximálne 60% celkových oprávnených výdavkov.

Vykonávateľ:

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)
Bajkalská 27
827 99 Bratislava 
Tel.: +421 2 58 248 451
Fax: +421 2 53 421 019 
e-mail: fondy@siea.gov.sk
internetová stránka: www.siea.gov.sk

Žiadosti o NFP je nevyhnutné doručiť:

– osobne najneskôr do 18. novembra 2014 do 16.00 hod. na vyššie uvedenú adresu SIEA, alebo odoslať (odovzdať na prepravu) poštou, resp. inou zásielkovou službou najneskôr do 18. novembra 2014 na vyššie uvedenú adresu SIEA

Na základnom vonkajšom obale zásielky musia byť uvedené:

–    kód výzvy KaHR-21DM-1402
–    názov a adresa vykonávateľa (SIEA)
–    názov a adresa žiadateľa
–    IČO žiadateľa
–    názov projektu
–    indikátor žiadosti o NFP (6 miestne číslo)
–    nápis „Žiadosť o NFP“
–    nápis „NEOTVÁRAŤ“

———————————————————————————————————————————————-

Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že:
–   na získanie NFP nie je právny nárok
–   až do uzávierky výzvy na predloženie žiadostí o NFP je potrebné sledovať internetové stránky MH SR (www.mhsr.sk) a SIEA (www.siea.gov.sk), kde budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou.

———————————————————————————————————————————————–

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 4. novembra 2014 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP na efektívne využívanie energie, kód výzvy KaHR-21DM-1402. 


Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je:

– spresnenie definícií, resp. postupov popísaných v prílohách výzvy;


Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádza:

– Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR–21DM–1401;

– Príloha č. 4 Výzvy – Vzor zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh

———————————————————————————————————————————————–

Podklady pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP:

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP


PRÍLOHY VÝZVY:

1. Formulár ŽoNFP (PDF)

2. Povinné prílohy k ŽoNFP – formuláre:

a. príloha č. 1 – Opis projektu (RTF)

b. príloha č. 4 – Podrobný rozpočet projektu (XLS)

c. príloha č. 5 – Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP (RTF)

d. príloha č. 14a – Krycí list správy z energetického auditu (XLS)

e. čestné vyhlásenie o nerelevantnosti prílohy (RTF)

3. Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP kód KaHR-21DM-1402 v znení usmernenia č. 1 (PDF)

4. Vzor zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh v znení usmernenia č. 1 (ZIP)

5. Hodnotiace kritériá (PDF)

6. Výberové kritériá (PDF)

7. Predbežná informácia pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok / o príspevok v zmysle čl. 13 Nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 1302/2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov (PDF)


Kompletná dokumentácia k výzve KaHR-21DM-1402 v znení usmernenia č. 1 (ZIP)

 

Schéma na podporu efektívneho využívania energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich (schéma pomoci de minimis)