Vrátiť sa na normálnu verziu

bezplatné semináre

Bezplatné semináre k Výzve KaHR-21SP-0801

Ministerstvo hospodárstva SR a Slovenská inovačná a energetická agentúra pripravili bezplatné informačné semináre

PODPORA ZVYŠOVANIA ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI NA STRANE VÝROBY AJ SPOTREBY A ZAVÁDZANIE PROGRESÍVNYCH TECHNOLÓGIÍ V ENERGETIKE

Semináre súi určené pre všetkých záujemcov o predloženie žiadosti o príspevok v rámci výzvy s kódom KaHR-21SP-0801. Prezentácie povedúi a na otázky budú odpovedať pracovníci Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA), ktorí sa podielajú na administrácii žiadostí.

Uzávierka prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je 19. decembra 2008. Ministerstvo hospodárstva SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnost a hospodársky rast na výzvu vyčlenilo 2,5 miliardy Sk.

Termíny a miesta konania seminárov:

24.10.2008 Košice, Hotel Centrum – Dom techniky, Južná trieda 2/A

29.10.2008 Banská Bystrica, Obvodný úrad Banská Bystrica, Nám. L. Štúra 1

30.10.2008 Trenčín, Piano club, Pod Sokolice 12-16

 

Prihlášky na semináre ako aj kompletné dokumenty k výzve sú zverejnené na www.siea.gov.sk. Účasť

odporúčame potvrdiť najneskôr dva dni pred konaním seminára zaslaním vyplneného prihlasovacieho

formulára na adresu fondy@siea.gov.sk. Do predmetu e-mailu prosíme uviest dátum a mesto,

v ktorom sa seminár koná. Viac informácií získate na t. c.: 02/5824 8401.