Vrátiť sa na normálnu verziu

semináre - Žilina, Košice, B. Bystrica

Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-111SP/LSKxP-1101

Ako vypracovať žiadosť o príspevok zo štrukturálnych fondov na projekty zamerané na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách

 

Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti

Opatrenie 1.1. Inovácie a technologické transfery

Podopatrenie 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu

Kód výzvy: KaHR–111SP/LSKxP–1101

 

Termíny a miesta konania seminárov k výzve KaHR–111SP/LSKxP–1101:

 

21. 10. 2011, 10:00 – Žilina Úrad Žilinského samosprávneho kraja,

Ul. Komenského 48, Klubovňa úradu ŽSK

25. 10. 2011, 10:00 – Košice Úrad Košického samosprávneho kraja,

Námestie Maratónu mieru 1, zrkadlová zasadačka č.208

26. 10. 2011, 11:00 – Banská Bystrica Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja,

Námestie SNP 23, zasadacia miestnosť č.306

 

• Spôsob zapojenia sa potencionálnych žiadateľov ako partnerov obcí so schválenou Žiadosťou o poskytnutie podpory Lokálnej stratégie komplexného prístupu (ďalej len „LSKxP“)

• Možnosti čerpania nenávratného finančného príspevku podľa schémy štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu, ktoré sú stanovené vo výzve KaHR-111SP/LSKxP-1101, ktorá bola vyhlásená 30. septembra 2011.

• Výzva je súčasťou Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo hospodárstva SR. Semináre organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá zabezpečuje administráciu výzvy.

• Na výzvu je vyčlenených 16 470 588 EUR. Žiadosti o príspevok v rámci tejto výzvy je možné predkladať do 29. februára 2012.

• Prezentácie povedú a na otázky budú odpovedať pracovníci SIEA, MH SR a Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity.

• Vstup na semináre je bezplatný.

• Všetky potrebné dokumenty k výzve sú zverejnené na www.siea.sk a www.mhsr.sk. Viac informácií získate na t.č. 02/58 248 462.

 

• Semináre v Banskej Bystrici, Košiciach a Žiline pripravila SIEA v spolupráci s Banskobystrickým, Žilinským a Košickým samosprávnym krajom.