semináre SIEA - Košice, Banská Bystrica

Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-111SP/LSKxP-1101

Ako vypracovať žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov na projekty zamerané na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách.

 

Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti

Opatrenie 1.1. Inovácie a technologické transfery

Podopatrenie 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu

Kód výzvy: KaHR–111SP/LSKxP–1101

 

Termíny a miesta konania seminárov k výzve KaHR–111SP/LSKxP–1101:

 

06. 02. 2012, 11:00 – Banská Bystrica Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja,

Námestie SNP 23, zasadacia miestnosť č.306

 

07. 02. 2012, 10:00 – Košice Úrad Košického samosprávneho kraja,

Námestie Maratónu mieru 1, zrkadlová zasadačka č.208

 

• Výzva je súčasťou Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo hospodárstva SR. Semináre organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá zabezpečuje administráciu výzvy.

• Seminár je určený predovšetkým pre zástupcov úspešných partnerov (podnikateľské subjekty), ktorým bol schválený projektový zámer v rámci žiadosti (obce/mesta/mikroregiónu) na doplnenie projektových zámerov k schválenej Žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP.

• Na výzvu je vyčlenených 16 470 588 EUR. Žiadosti o príspevok v rámci tejto výzvy je možné predkladať do 29. februára 2012.

• Prezentácie povedú a na otázky budú odpovedať pracovníci SIEA.

• Vstup na semináre je bezplatný.

• Všetky potrebné dokumenty k výzve sú zverejnené na www.siea.sk a www.mhsr.sk. Viac informácií získate na t.č. 02/58 24 84 62.

 

Semináre v Banskej Bystrici a Košiciach pripravila SIEA v spolupráci s Banskobystrickým a Košickým samosprávnym krajom.