Výzva KaHR–111SP/LSKxP–1101

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 30. septembra 2011 Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie 1.1 – Inovácie a technologické transfery

Podopatrenie 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu

 

Kód výzvy: KaHR-111SP/LSKxP-1101

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP: 29. februára 2012

Indikatívna alokácia: 18 500 000 € (zvýšenie alokácie – december 2012)

Cieľ pomoci

Cieľom poskytnutia pomoci je zvýšenie konkurencieschopnosti existujúcich podnikov zavedením inovatívnych a vyspelých technológií, vytvorenie prostredia na zvyšovanie inovačného potenciálu podnikov v priemysle a v službách, rozvoj ekologických výrob ako nevyhnutnosti na prípravu trvalo udržateľného rozvoja v priemysle s dôrazom na podporu zamestnanosti príslušníkov Marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“) .

Územná oprávnenosť

V rámci tejto výzvy je možné poskytnúť pomoc oprávneným žiadateľom, ktorí plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov s dôrazom na podporu zamestnanosti príslušníkov MRK v jednom z uvedených regiónov patriacich pod Cieľ Konvergencia:

– Západné Slovensko (Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj);

– Stredné Slovensko (Banskobystrický kraj, Žilinský kraj);

– Východné Slovensko (Košický kraj, Prešovský kraj).

Oprávnenosť žiadateľa

Základnou podmienkou oprávnenosti žiadateľa v rámci tejto výzvy s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu (ďalej len „LSKxP“) je mať schválený svoj projektový zámer ako súčasť schválenej žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP obce/mesta/mestskej časti/združenia obcí (mikroregiónu).

Oprávnené projekty a oprávnené aktivity

Pomoc je určená na projekty v oblasti zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách, ktoré sú zamerané na niektorú z uvedených aktivít:

– hmotné a nehmotné investície na nákup inovatívnych a vyspelých technológií, strojov, prístrojov a zariadení;

– hmotné a nehmotné investície na nákup technológií na efektívne zhodnotenie prírodných zdrojov s cieľom zníženia negatívneho dopadu na životné prostredie.

Forma, výška, a spôsob financovania

Pomoc je poskytovaná formou nenávratného finančného príspevku (NFP).

NFP sa poskytuje refundáciou (spôsob financovania) na základe predložených uhradených účtovných dokladov. Účtovné doklady preukazujú výšku výdavkov.

Minimálna výška pomoci na projekt je 20 000 EUR. Maximálna výška pomoci na projekt predložený v rámci tejto výzvy nepresiahne 1 mil. EUR, pričom celkové oprávnené výdavky na projekt nepresiahnu 25 mil. EUR

 

Vykonávateľ:

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)

Bajkalská 27

827 99 Bratislava 27

 

tel.:  +421 / 2/ 58 248 462

fax:  +421 / 2/ 53 421 019

e-mail: infofondy@siea.gov.sk

internetová stránka: www.siea.gov.sk

—————————————————————————————————————–
Žiadosti o NFP je nevyhnutné doručiť:
– osobne najneskôr do 29. februára 2012 do 16:00 hod. na vyššie uvedenú adresu SIEA,
– alebo odoslať (odovzdať na prepravu) poštou, resp. inou zásielkovou službou najneskôr do 29. februára 2012 na vyššie uvedenú adresu SIEA.

 

Na základnom-vonkajšom obale zásielky musí byť uvedené:

  • kód výzvy: KaHR–111SP/LSKxP–1101
  • názov a adresa vykonávateľa (SIEA);
  • názov a adresa žiadateľa;
  • IČO žiadateľa;
  • názov projektu;
  • identifikátor žiadosti o NFP (6-miestne číslo);
  • nápis „Žiadosť o NFP“;
  • nápis „NEOTVÁRAŤ“.


—————————————————————————————————————–
Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že:
– na získanie NFP nie je právny nárok;
– až do uzávierky výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je potrebné sledovať internetové stránky MH SR (www.mhsr.sk) a SIEA (www.siea.gov.sk), kde budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou.

—————————————————————————————————————–

Usmernenie č.1 k výzve KaHR – 111SP/LSKxP – 1101, zverejnené 1. 2. 2012

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 1. februára 2012 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 111SP/LSKxP – 1101 (ďalej len „usmernenie“).

 

Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je

 

1) spresniť definície, resp. postupy popísané v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom výzvy KaHR – 111SP/LSKxP – 1101 (ďalej len „výzva“);

2) upraviť podmienky preukazovania majetkovoprávneho vysporiadania nehnuteľností, na ktorých sa bude realizovať projekt;

3) upraviť postupy výkonu prieskumu trhu a doplnenie postupu prieskumu trhu pri špecifických situáciách na trhu spolu s doplnením prílohy č. 2 ŽoNFP;

4) upraviť postupy technického vypĺňania formuláru ŽoNFP vo verejnom portáli ITMS;

5) vypustenie povinnej prílohy č. 11 ŽoNFP – potvrdenie VÚC;

6) zavedenie podmienky pre žiadateľa v opise projektu opísať výsledky svojej výrobnej činnosti, na ktorú mu bude poskytnutá pomoc s ohľadom na definovanie, či je predmetom výrobnej činnosti stavebný výrobok.

 

Usmernením č.1 sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:

 

– Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy KaHR – 111SP/LSKxP – 1101;

– Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR – 111SP/LSKxP – 1101;

– Zoznam povinných príloh;

– Príloha č. 1 ŽoNFP Opis projektu;

– Príloha č. 2 ŽoNFP Krycí list prieskumu trhu;

– Príloha č. 11 ŽoNFP Čestné vyhlásenie žiadateľa;

– Vzor zmluvy o poskytnutí NFP

—————————————————————————————————————–

Podklady pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP:

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP v znení usmernenia č.1


PRÍLOHY VÝZVY:

1.   Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu vrátane príloh;

2.   Formulár žiadosti o NFP

3.   Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP v znení usmernenia č.1

4.   Povinné prílohy k žiadosti o NFP – formuláre v znení usmernenia č.1 (zip)

5.   Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR–111SP/LSKxP–1101 v znení usmernenia č.1

6.   Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh v znení usmernenia č.1 (zip)

7.    Hodnotiace kritériá

8.    Výberové kritériá

9.    Príručka ITMS PORTAL PO 2007-2013

10.  Užívateľská príručka MSP

11.  Príloha I Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva

12.  Systém koordinácie implementácie horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity

13.  Príručka pre horizontálnu prioritu Rovnosť príležitostí

 

Kompletná dokumentácia k výzve KaHR–111SP/LSKxP–1101 v znení usmernenia č. 1 (zip.)

Kompletná dokumentácia k výzve KaHR–111SP/LSKxP–1101 v pôvodnom znení (zip.)