Bezplatný seminár SIEA - Košice, Banská Bystrica, Trenčín, Bratislava

Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-111SP-1201

Slovenská inovačná a energetická agentúra pozýva na bezplatné informačné semináre pre podnikateľov k výzve KaHR-111SP-1201. Semináre sa uskutočnia od 28. 1. 2013 do 4. 2. 2013 v Košiciach, Banskej Bystrici, Trenčíne a Bratislave.

 

Ako vypracovať žiadosť o príspevok zo štrukturálnych fondov na projekty zamerané na inovácie a technologické transfery

Opatrenie 1.1. – Inovácie a technologické transfery, Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a službách

 

Termíny a miesta konania seminárov k výzve KaHR-111SP-1201:

28. 1. 2013 – Košice

Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, zrkadlová zasadačka č. 208

29. 1. 2013 – Banská Bystrica

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP 23, zasadacia miestnosť č. 306

31. 1. 2013 – Trenčín

Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, kongresová sála č. 264

4. 2. 2013 Bratislava

Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, veľká zasadačka I. poschodie

 

Program seminárov:

  9.30 h – 10.00 h Registrácia účastníkov

10.00 h – 11.00 h Prezentácia výzvy KaHR-111SP-1201

11.00 h – 12.00 h Otázky, diskusie, konzultácie

12.00 h – 13.00 h Prestávka

13.00 h – 14.00 h Ako postupovať pri vypĺňaní žiadostí o predkladanie žiadostí o NFP

14.00 h – 15.00 h Otázky, diskusia, konzultácie

 

– Výzva je súčasťou Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo hospodárstva SR. Možnosti čerpania nenávratných finančných príspevkov podľa schémy štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a službách sú stanovené vo výzve KaHR-111SP-1201, ktorá  bola vyhlásená 21. decembra 2012.

– Žiadosti o NFP v rámci tejto výzvy je možné predkladať do 3. apríla 2013, pričom na podporu bolo vyčlenených 110 000 000 €.

– Bezplatné informačné semináre organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Prezentácie povedú a na otázky budú odpovedať pracovníci SIEA. Účasť odporúčame potvrdiť najneskôr dva dni pred konaním seminára zaslaním e-mailu na adresu fondy@siea.gov.sk  Prosíme o uvedenie vášho mena, miesta a termínu konania seminára, názvu vašej organizácie a telefonického kontaktu. Na uvedenú adresu môžete posielať aj svoje otázky týkajúce sa  výzvy. Na vašu e-mailovú adresu vám budeme zasielať príslušné aktuality.

– Všetky potrebné dokumenty k výzve nájdete na www.siea.sk. Viac informácií získate na t. č. 02/58248 401.

 

Semináre v Košiciach, Banskej Bystrici a Trenčíne pripravila SIEA v spolupráci s Košickým, Banskobystrickým a Trenčianskym samosprávnym krajom.