Výzva KaHR-111SP-1201

Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie 1.1 – Inovácie a technologické transfery
Podopatrenie 1.1.1 –  Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov
Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a službách
Uzávierka prijímania žiadostí o NFP:  26. apríla 2013
Indikatívna alokácia: 110 000 000 EUR

Cieľ pomoci

Cieľom pomoci je podpora súkromného sektora za účelom zvýšenia inovaćných aktivít a zabezpečenia technologických transferov v podnikoch. Podporou sa tiež prispieva k znižovaniu energetickej náročnosti výroby, znižovaniu ekologických dopadov priemyselnej činnosti a zvyšovaniu efektívnosti výroby, čím sa zabezpečí zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov a služieb, rast pridanej hodnoty a tržieb za vlastné výrobky a služby.

 

Okrem transferu technológií a inovácií sa očakáva i vytváranie nových pracovných miest prostredníctvom podpory podnikania s osobitným dôrazom na mladých nezamestnaných ľudí do 29 rokov.

Žiadateľ na seba preberá záväzok vytvoriť počas doby fyzickej realizácie projektu minimálne jedno nové pracovné miesto pre mladého človeka od 15 do 29 rokov, ktorý bol evidovaný ako uchádzač o zamestnanie najmenej 6 mesiacov. Novovytvorené miesto musí udržať minimálne 5 rokov po finančnom ukončení projektu.

Zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov by malo byť dosiahnuté, prostredníctvom:

  • zavedenia inovatívnych a vyspelých technológií,
  • vytvorenia prostredia na zvyšovanie inovačného potenciálu podnikov v priemysle a v službách,
  • rozvoja ekologických výrob ako nevyhnutnosti na prípravu trvalo udržateľného rozvoja v priemysle.
Územná oprávnenosť

Západné, stredné a východné Slovensko, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Pre stanovenie oprávnenosti prijímateľa je rozhodujúce miesto realizácie oprávneného projektu, nie sídlo prijímateľa.

Oprávnenosť žiadateľa

Oprávnenými žiadateľmi sú iba mikro, malé a stredné podniky (ďalej len „MSP“). Určujúcou definíciou MSP je definícia použitá v prílohe I Nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách). Oprávnenými žiadateľmi sú podnikateľské subjekty registrované na území SR najneskôr k 1. 1. 2011.

Oprávnené projekty a oprávnené aktivity

Pomoc je určená na projekty v oblasti zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách, ktoré sú zamerané na niektorú z uvedených aktivít:
– hmotné a nehmotné investície na nákup inovatívnych a vyspelých technológií, strojov, prístrojov a zariadení;
– hmotné a nehmotné investície na nákup technológií na efektívne zhodnotenie prírodných zdrojov s cieľom zníženia negatívneho dopadu na životné prostredie.

Odvetvia hospodárstva oprávnené na poskytnutie pomoci v rámci tejto výzvy sú zadefinované, prostredníctvom kódov Štatistickej klasifikácie ekonomických činností (SK NACE). Oprávmemé sú projekty zo sekcie  B (Ťažba a dobývanie), C (Priemyselná výroba) a E (Dodávka vody). Podrobnešie zameranie oprávnených projektov, vrátane výnimiek, je uvedené vo výzve.

Forma financovania, výška a intenzita pomoci

Pomoc je poskytovaná formou nenávratného finančného príspevku (NFP) preukazujúcich skutočnú výšku oprávnených výdavkov. NFP sa poskytuje refundáciou až na základe predložených uhradených účtovných dokladov. Minimálna výška pomoci na projekt je 50 000 EUR. Maximálna výška pomoci na projekt je 4 000 000 EUR. Celkové oprávnené výdavky na projekt v závislosti od miesta realizácie projektu nepresiahnu 8 000 000 EUR, resp. 10 000 000 EUR. Celkové výdavky na projekt nie sú obmedzené. Intenzita pomoci pre stred a východ Slovenska je maximálne 50 % celkových oprávnených výdavkov, pre západ Slovenska maximálne 40% celkových oprávnených výdavkov.

Vykonávateľ:

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)
Bajkalská 27
827 99 Bratislava 27
Tel.: +421/2/ 58 248 458
Fax:+421/2/53 421 019
e-mail: fondy@siea.gov.sk
internetová stránka: www.siea.gov.sk

Žiadosti o NFP je nevyhnutné doručiť:

– osobne najneskôr do 26. apríla 2013 do 16.00 hod. na vyššie uvedenú adresu SIEA, alebo odoslať (odovzdať na prepravu) poštou, resp. inou zásielkovou službou najneskôr do 26. apríla 2013 na vyššie uvedenú adresu SIEA

 

Na základnom vonkajšom obale zásielky musia byť uvedené:

–    kód výzvy KaHR-111SP-1201
–    názov a adresa vykonávateľa (SIEA)
–    názov a adresa žiadateľa
–    IČO žiadateľa
–    názov projektu
–    indikátor žiadosti o NFP (6 miestne číslo)
–    nápis „Žiadosť o NFP“
–    nápis „NEOTVÁRAŤ“

Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že:
–    na získanie NFP nie je právny nárok;
–   až do uzávierky výzvy na predloženie žiadostí o NFP je potrebné sledovať internetové stránky MH SR (http: www.mhsr.sk) a SIEA (http:/www.siea.gov.sk), kde budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou.

Usmernenie č. 2 k výzve KaHR-111SP-1201

Cieľom   Usmernenia č. 2 je predovšetkým zrýchlenie a zefektívnenie procesu schvaľovania ŽoNFP a tiež zníženie administratívnej záťaže žiadateľov zavedením centrálneho dožadovania dokladov počas procesu overovania splnenia podmienok poskytnutia pomoci. Predmetné zmeny v rámci usmernenia majú pre žiadateľov len informatívny charakter a nemenia podmienky poskytnutia pomoci.

Usmernenie nemá vplyv na vypracovanie a predloženie ŽoNFP a jej príloh.


Usmernením sa stali neaktuálne nasledujúce dokumenty:

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy KaHR-111SP-1201;

Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR-111SP-1201.

 

Usmernenie č. 1 k výzve KaHR-111SP-1201

Cieľom Usmernenia č.1 k Výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok kód výzvy KaHR-111SP-1201 (ďalej len „usmernenie „) je zmena dátumu uzávierky výzvy, ako aj spresnenie definície, resp. postupy popísané v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s kódom výzvy KaHR-111SP-1201 (ďalej len „výzva“).

Aktualizovaný dátum uzávierky výzvy je 26. apríla 2013.


Usmernením sa stali neaktuálne nasledujúce dokumenty:

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách KaHR-111SP-1201

Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR-111SP-1201

Formulár ŽoNFP

Príloha č. 5 ŽoNFP – Finančná analýza

Príloha č. 6 ŽoNFP – Index bonity

Podklady pre vypracovanie a predkladanie žiadosti o NFP:

VÝZVA NA PREDKLADANIE  ŽIADOSTÍ  O NFP v znení usmernenia č. 2

PRÍLOHY VÝZVY:

1. Formulár ŽoNFP – v znení usmernenia č. 1
2. Vybrané formuláre príloh k ŽoNFP:
    a. príloha č. 1 – Opis projektu
    b. príloha č. 2 – Krycí list prieskumu trhu 
    c. príloha č. 4 – Podrobný rozpočet projektu 
    d. príloha č. 5 – Finančná analýza projektu v znení usmernenia č. 1 
    e. príloha č. 6 – Index bonity v znení usmernenia č. 1  
    f.  príloha č. 7 – Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP 
    g. príloha č. 13 – Doklad podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostrenie
    h. čestné vyhlásenie o nerelevantnosti prílohy 
3. Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP kód KaHR-111SP-1201 v znení usmernenia č. 2
4. Vzor zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh
5. Hodnotiace kritériá  
6. Výberové kritériá 

Kompletná dokumentácia k výzve KaHR-111SP-1201 v znení usmernenia č. 2

 

Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách v znení dodatku č. 7 – aktuálna

  

Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách v znení dodatku č. 6 – neaktuálna