Podniky môžu využiť 50 miliónov € z európskych zdrojov na implementáciu opatrení z energetických auditov

Podniky na Slovensku môžu aktuálne získať európsky príspevok na realizáciu opatrení vyplývajúcich z energetických auditov. Výzvu s týmto zameraním v celkovej hodnote 50 miliónov € vyhlásila Slovenská inovačná a energetická agentúra dňa 20. 12. 2018.

Cieľom podpory vo výzve s kódom OPKZP-PO4-SC421-2018-46 je zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch. V prípade malých a stredných podnikov môže podpora dosiahnuť 50 % z oprávnených výdavkov na projekt, pre veľké podniky je stanovený limit do 45 %. Výška podpory je od 200 000 € do 2 000 000 €.

 

Podporené budú len opatrenia vyplývajúce z energetických auditov, ktoré budú obsahovať ekonomické, environmentálne a technické hodnotenie navrhovaných opatrení. Podmienkou podania žiadosti o príspevok je predloženie energetického auditu vypracovaného odborne spôsobilou osobou, na základe ktorého sú navrhnuté opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie.

 

Prostriedky sú určené na aktivity ako napríklad zníženie energetickej náročnosti budov, rekonštrukcia existujúcich energetických zariadení, zavádzanie systémov merania a riadenia alebo výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov energie. Vďaka európskym prostriedkom môžu byť v rámci tejto výzvy obnovované iba budovy zapísané v katastri nehnuteľností ako stavby s kódom príslušným pre priemyselné alebo administratívne budovy. Využívané musia byť prioritne na vlastnú podnikateľskú činnosť v oprávnených odvetviach podpory z oblasti priemyselnej výroby.

 

Okrem zlepšenia tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií môže byť súčasťou tejto aktivity aj rekonštrukcia a modernizácia vykurovacích a klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody ako aj systémov vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov. Projekty musia byť realizované v iných regiónoch, ako je Bratislavský samosprávny kraj, pričom sídlo žiadateľa môže byť aj v tomto kraji.

 

Výzva z Operačného programu Kvalita životného prostredia je otvorená. Žiadosti možno podávať priebežne. Prvé hodnotiace kolo bude uzavreté 28. februára 2019, ďalšie kolá budú uzatvárané s odstupom dvoch mesiacov.