OP KaHR sa podarilo úspešne navýšiť o 225 mil. Eur


Ministerstvu hospodárstva SR sa na základe iniciatívy predsedu Európskej komisie José Manuela Barossu v spolupráci s príslušnými rezortmi a členmi Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku úspešne podarilo dosiahnuť zvýšenie alokácie finančných prostriedkov Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR).


EK rozhodnutím č. C(2012)7070 dňa 4. októbra 2012 schválila návrh revízie OP KaHR, v rámci ktorého bola navýšená suma na tento operačný program o 225 mil. €. Uvedené finančné prostriedky sú cielené na podporu riešenia nezamestnanosti mladých ľudí a prispejú aj k zintenzívneniu podpory malých a stredných podnikov.

Nový (revidovaný) OP KaHR je dostupný na: http://www.mhsr.sk/operacny-program-6352/128037s.