Mechanizmy podpory obnovy verejných budov – garantovaná energetická služba

Rozhodnutie uskutočniť počiatočné investície obnovy verejných budov je často ovplyvnené očakávaním, aký vplyv bude mať investícia na maastrichtský dlh Slovenskej republiky (počítaný metodikou ESA 2010). V septembri 2017 vydal Eurostat pokyn o tom, aký vplyv má garantovaná energetická služba (ďalej len „GES“) na schodok verejného dlhu. Následne v máji 2018 vydal Eurostat a Európska investičná banka usmernenie „A Guide to the Statistical Treatment of Energy Performance Contracts“ (Usmernenie EUROSTAT ku štatistickému spracovaniu garantovaných energetických služieb), ktoré sprehľadňuje praktické uplatňovanie pokynu z roku 2017.

V prostredí Slovenskej republiky garantované energetické služby upravuje zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti (ďalej len „zákon“). V zmysle § 18 ods. 6 zákona Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR uverejnilo nasledovné dokumenty:

1. Vzorovú zmluvu o energetickej efektívnosti pre verejný sektor.

2. Metodiku na prípravu a realizáciu garantovanej energetickej služby pre verejný sektor pozostávajúcu z nasledujúcich dokumentov:

 • Postup pri príprave a realizácii garantovaných energetických služieb vo verejnej správe.
 • Zmluva o energetickej efektívnosti pre verejný sektor – platobný mechanizmus.
 • Vzorový príklad využitia garantovaných energetických služieb vo verejnej správe.

Dokumenty sú uverejnené na stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v časti: Garantovaná energetická služba pre verejný sektor

Mechanizmy podpory obnovy verejných budov v kontexte garantovanej energetickej služby

popisuje prednáška Dr. Ing. Kvetoslavy Šoltésovej, CSc.,

ktorá je k dispozícii tu: Prednáška Dr. Ing. Kvetoslavy Šoltésovej, CSc. – GES

V prednáške sa dozviete:

 • Prečo obnova verejných budov?
 • Prehľad mechanizmov podpory obnovy verejných budov.
 • Čo je garantovaná energetická služba?
 • Zmluva o energetickej efektívnosti pre verejný sektor podľa zákona č. 321/2014 Z. z.
 • Koncepcia rozvoja GES vo verejnej správe Slovenskej republiky.
 • Proces výberu poskytovateľa GES a implementácia zmluvy o GES.
 • Práva a povinnosti zmluvných strán v rámci zmluvy o GES.
 • Povinné podmienky zmluvy o GES medzi subjektom verejnej správy a poskytovateľom GES.
 • Eurostat – dodržiavanie pravidiel financovania.
 • GES – platobný mechanizmus.
 • GES – príklady financovania rekonštrukcie a riziko započítania do verejného dlhu.
 • Finančné nástroje EŠIF 2014 – 2020.
 • Dôležité pojmy.