Na podporu zariadení využívajúcich OZE je vyčlenených 10 mil.€

Na podporu inštalácie zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie je pre podnikateľské subjekty podľa pravidiel štátnej pomoci a pre verejné inštitúcie a neziskové organizácie vyčlenených 10 miliónov € zo zdrojov EÚ.

Cieľom pripravovanej 61. výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) je zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR. Výzvu vyhlási Slovenská inovačná a energetická agentúra 18. decembra 2019.

Predmetom výzvy je najmä podpora zariadení na výrobu tepla zo solárnej energie, geotermálnej energie ako aj prostredníctvom tepelných čerpadiel. Podporené budú tiež zariadenia na energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd a tiež zariadenia na využitie vodnej energie.

Výzva je určená pre malé, stredné a veľké podniky, ako aj pre subjekty ústrednej správy, územnej samosprávy, neziskové organizácie a združenia fyzických alebo právnických osôb.

Výška podpory na projekt je od 20 000 € do 2 miliónov €. V prípade podnikateľských subjektov môže nenávratný finančný príspevok pokryť najviac 60 % z celkových oprávnených výdavkov, ktoré sú zadefinované v schéme štátnej pomoci. Pri projektoch subjektov ústrednej správy, územnej samosprávy, neziskových organizácií a združení fyzických alebo právnických osôb je, v závislosti od druhu žiadateľa, podpora od 90 do 100 % z celkových oprávnených výdavkov.

Súčasťou žiadosti je aj energetický audit, a to audit v zmysle zákona o energetickej efektívnosti, v ktorom je samostatne  identifikovaná  oprávnená aktivita, alebo tzv. účelový audit, v ktorom sú navrhnuté opatrenia len v rozsahu oprávnenej aktivity. Podporené budú len projekty, ktoré nie sú v rozpore so Stratégiou pre redukciu PM10 a programami na zlepšenie kvality ovzdušia.

Výzva je otvorená, čo znamená, že žiadosti je možné predkladať priebežne. Prvé hodnotiace kolo bude uzatvorené 31. 03. 2020, ďalšie kolá budú uzatvárané v intervale troch mesiacov.

Mikro, malé a stredné podniky sa budú môcť uchádzať o podporu na inštaláciu zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie aj vo výzve pripravovanej podľa pravidiel pomoci de minimis. Výzva, na ktorú je podľa aktuálneho harmonogramu OP KŽP vyčlenených 10 miliónov €, má byť vyhlásená v prvých mesiacoch roka 2020. Zameranie oprávnených aktivít v tejto výzve je takmer rovnaké s výzvou podľa pravidiel štátnej pomoci, s výnimkou zariadení na využívanie vodnej energie, ktorých podpora nebude oprávnená. Maximálna výška pomoci na jeden projekt bude v tomto prípade 200 000 €, pričom celková výška pomoci de minimis jednému podniku nesmie presiahnuť 200 000 EUR v priebehu obdobia troch fiškálnych rokov.

Podklady k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC411-2019-61 sú zverejnené na stránke OP KŽP.