Najčastejšie otázky pri zadávaní celkovej vlastnej spotreby energie (CVS) – Obce, VÚC, ÚOŠS

1. Ako postupovať pri strate hesla do monitorovacieho systému energetickej efektívnosti (MSEE)?

Pre prácu v MSEE sú dobrou pomôckou nasledovné stránky:
Informácie o prístupe do MSEE : www.siea.sk/monitorovaci-system/
Informácie pre obce: www.siea.sk/monitorovaci-system/obce-a-vuc/
Prihlásenie do MSEE : msee.siea.sk/UserSystem/Login

 

Prihlásenie do MSEE

Prihlasovacie meno je IČO obce. Heslo bolo obci zaslané v minulosti.
Pre prípad straty hesla slúži možnosť Zabudli ste heslo?, ktorú nájdete vedľa tlačidla „Prihlásiť“ (viď obrázok).

ZabudliSteHeslo.png

Pre obnovenie hesla je potrebné zadať platný kontaktný e-mail, ktorý máte zaevidovaný v MSEE .
Nové heslo Vám po vyplnení údajov a stlačení tlačidla „Vygeneruj heslo“ (viď obrázok) bude zaslané na pôvodný kontaktný e-mail

ZabudliSteHeslo2.png

2. Ako zadávať údaje o spotrebe jednotlivý foriem energie?

Informácie o spotrebe sa do MSEE zadávajú podľa formy spotrebovanej energie (energonosič, hovorovo palivo) sumárne za všetky miesta spotreby, respektíve odberové miesta vedené na IČO obce. Ak má obec napr. štyri odberové miesta elektriny, treba zosumarizovať a uviesť jednu hodnotu spotreby (viď príklad na obrázku).

Popri elektrine sa samostatne sumárne uvádza napríklad celková spotreba zemného plynu, drevnej štiepky, čierneho uhlia a tepla vrátane tepla dodaného zo systémov centrálneho zásobovania teplom (CZT), ale aj motorovej nafty, motorového benzínu, LPG, CNG, atď.

Príklad: Spotreba elektriny za viacero odberových miest

OdberoveMiesta.png

Elektrina spolu =  EE OÚ + EE ZS + EE KD + EE PZ (kWh, Euro)

Použité skratky:

 • EE – elektrická energia
 • OÚ – obecný úrad
 • ZS – zdravotné stredisko
 • KD – kultúrny dom
 • PZ – požiarna zbrojnica

3. Ako poskytnúť údaje do MSEE?

Údaje poskytované do MSEE sa zadajú na základe faktúr – teda nakupované palivo podľa účtovného dokladu. Najjednoduchšie pre poskytovateľa je poskytnúť údaje o spotrebe energií v rovnakých technických jednotkách (kWh, liter a pod.) ako sú uvedené na faktúre.

4. Ako zjednodušene zistím ročnú spotrebu benzínu, nafty, LPG, CNG?

V prípade, že napr. obec má ťažšie dostupný údaj o celkovej spotrebe benzínu, nafty, LPG, CNG, ale ľahko dostupný účtovný údaj zvlášť za benzín a zvlášť za naftu, je možné využiť približný výpočet množstva paliva na základe ceny. V takomto prípade sa môže použiť priemerné ceny za daný rok podľa štatistík.

Pre rok 2021 sa môžu použiť tieto priemerné ceny:

 • 1,385 €/liter (benzín 95N)
 • 1,240 €/liter (nafta motorová)
 • 1,580 €/liter (benzín 98N)
 • 0,660 €/liter (LPG)
 • 1,183 €/kg (CNG)

Pre rok 2020 sa môžu použiť tieto priemerné ceny:

 • 1,178 €/liter (benzín 95N)
 • 1,064 €/liter (nafta motorová)
 • 1,363 €/liter (benzín 98N)
 • 0,561 €/liter (LPG)
 • 1,094 €/kg (CNG)

Pre rok 2019 sa môžu použiť tieto priemerné ceny:

 • 1,327 €/liter (benzín 95N)
 • 1,230 €/liter (nafta motorová)
 • 1,524 €/liter (benzín 98N)
 • 0,585 €/liter (LPG)
 • 1,198 €/kg (CNG)

Príklad:
„Účtovná“ spotreba benzínu 95N pre služobné auto a kosačku spolu: 1 560 €.
Výpočet spotreby v technických jednotkách: 1 560 : 1,385 = 1 126 litrov.