MH SR pripravuje usmernenie k výzve KaHR-13SP-1001

Vzhľadom na legislatívnu zmenu – zákon č. 58/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudne účinnosť dňa 1. apríla 2011 (ďalej len „novela zákona o VO“) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „RO“) v súčasnosti pripravuje Usmernenie k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok označenej kódom KaHR-13SP-1001 (ďalej len „usmernenie“). RO taktiež usmernením predĺži termín na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) v záujme poskytnutia dodatočnej lehoty nevyhnutnej na úpravu, resp. doplnenie ŽoNFP v nadväznosti na zmeny vo výzve.

 

Zároveň MH SR upozorňuje potenciálnych žiadateľov na skutočnosť, že obstarávania (postupy zadávania zákaziek podľa zákona č. 25/2004 Z. z. o verejnom obstarávaní, resp. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka), ktoré boli vyhlásené alebo preukázateľne začaté do 31. marca 2011 (vrátane) budú vyhodnocované  podľa predpisov účinných do 31. marca 2011.

 

Podrobnejšie informácie k výzve KaHR-13SP-1001.