Usmernenie č.1 k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC431-2021-68

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 12.11.2021 Usmernenie č. 1 k výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

Cieľom Usmernenia č. 1 k 68. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPKZP-PO4-SC431-2021-68 (ďalej len „usmernenie“) je zmena termínu uzavretia druhého a nasledujúcich hodnotiacich  kôl.