Európske fondy pomôžu nahradiť uhlie biomasou v zariadeniach do 20 MW

Podpora výstavby zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení s maximálnym tepelným príkonom 20 MW na báze fosílnych palív je cieľom výzvy z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorú 27.12.2017 vyhlási Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Pre prevádzky, v ktorých dodnes využívajú pri výrobe tepla alebo elektriny staré a neekologické zariadenia na uhlie, je to jedinečná príležitosť zabezpečiť si moderné nízkoemisné zariadenia s vyššou efektívnosťou pri premene energie. Nenávratný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia môže pokryť v prípade podnikov 60 % z oprávnených výdavkov, pri ostatných oprávnených žiadateľoch 90 % až 100 %. Výška podpory na projekt je od 100 000 € do 3 miliónov €. Z európskych zdrojov je na výzvu s kódom OPKŽP-PO4-SC411-2017-36  vyčlenených 22 500 000 €.

Cieľom výzvy je prispieť k zvýšeniu najmä výroby tepla z obnoviteľných zdrojov energie. Prioritou pri zmene palivovej základne z fosílneho paliva na biomasu budú najmä komplexné projekty s inteligentným riadením výroby a spotreby energie, v ktorých bude uprednostnená lokálna spotreba vyrobenej energie v reálnom čase alebo prostredníctvom akumulácie. Podpora je určená najmä pre zariadenia s nižším výkonom tak, aby sa využíval potenciál dostupnej biomasy v regióne s rešpektovaním podmienky jej udržateľného využívania. V rámci uvedenej aktivity budú uprednostňované zariadenia s výkonom do 10 MW.

Výzva je určená pre malé, stredné a veľké podniky, ako aj pre subjekty ústrednej správy a samosprávy, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a pre združenia fyzických alebo právnických osôb. Oprávneným miestom realizácie projektu je celé územie Slovenskej republiky okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Podmienkou podania žiadosti je predloženie energetického auditu, ktorý musí byť vypracovaný odborne spôsobilou osobou podľa § 13 zákona č.321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podporované budú nízkoemisné zariadenia v súlade s požiadavkami smernice o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení. Projekty musia byť zároveň v súlade s kritériami udržateľnosti využívania biomasy s cieľom zabezpečiť efektívnejšie hospodárenie s drevom, zvýšiť transparentnosť tokov palivovej dendromasy a zabrániť spaľovaniu dreva s vyššou pridanou hodnotou. Podmienky podpory sú nastavené tak, aby sa v menej rozvinutých regiónoch zvýšila energetická bezpečnosť a sebestačnosť a v neposlednom rade aj efektívnosť využitia palivovej dendromasy.

Výzva je otvorená, čo znamená že žiadosti je možné predkladať priebežne. Prvé hodnotiace kolo bude uzatvorené 31.3.2018, ďalšie kolá budú uzatvárané v intervale 3 mesiacov.

Pre zníženie administratívnej záťaže žiadateľov, bude aj táto výzva k dispozícii v zjednodušenom režime. Žiadosti vrátane príloh je možné predkladať plne elektronicky. Výrazne sa zjednodušilo aj predkladanie jednotlivých príloh.