Čo by mal investor vyžadovať od dodávateľa solárneho systému

Autori: Mgr. Marián Ježo, Ing. Milan Novák, CSc., Ing. Alfréd Gottas, THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.

Pri výbere dodávateľa solárneho systému by sa mal investor zamerať nielen na ponúkanú cenu, ale predovšetkým na skúsenosti potenciálnych dodávateľov s podobnými inštaláciami. Mal by získať informácie od správcov bytových domov, v ktorých dané spoločnosti v minulosti inštalovali solárne systémy. Dodávateľ by mal na požiadanie poskytnúť referencie svojich inštalácií a certifikáty na ponúkané slnečné kolektory. Aj štátne dotácie na inštaláciu slnečných kolektorov sa vzťahujú iba na tie typy kolektorov, ktoré majú certifikát Solar Keymark a certifikát o minimálnom ročnom energetickom zisku z Technického skúšobného ústavu Piešťany, š. p.

strecha_Thermosolar.jpg

Na takúto strechu by sa kolektory montovať nemali.

 

Dodávateľ by mal byť taktiež schopný zabezpečiť meranie výkonu solárneho zariadenia, ktoré poskytne používateľovi informácie o energetickej úspore. Ak investor plánuje umiestniť kolektory na strechu, ktorá bude v priebehu niekoľkých rokov vyžadovať opravu alebo rekonštrukciu, seriózny dodávateľ by ho mal upozorniť na technické komplikácie takéhoto riešenia a navrhnúť inú alternatívu.

 

Informácie o účinnostiach a rôznych koeficientoch, ktoré sa vzťahujú na kolektory alebo celý solárny systém, sú určené len pre kvalifikovaných odborníkov. Pre laika môže byť náročné správne posúdiť, čo prezentované hodnoty v %, kWh, W a podobne hovoria o skutočných vlastnostiach ponúkaného systému a či nejde o nerealistické hodnoty. Preto je v každom prípade potrebné konzultovať technické parametre s nezávislým odborníkom. V snahe získať zákazníka na svoju stranu môžu niektorí dodávatelia prezentovať skreslené údaje a parametre.

 

Niekoľko tipov, kedy je potrebné zvýšiť pozornosť:

 

● Dodávateľ sľubuje vyššie ako 70% ročné pokrytie energie pomocou solárneho systému na ohrev vody (slnečné kolektory v strednej Európe nedokážu celoročne zabezpečiť 100 % energie na ohrev vody).

 

● Ročný energetický zisk plochých kolektorov pri ohreve vody je vyšší ako 650 kWh na m2 inštalovanej kolektorovej plochy.

 

● Ponúkaná cena solárneho zariadenia je relatívne nízka, ale nezahŕňa všetky komponenty, ktoré sú potrebné na jeho prevádzku.

 

● Dodávateľ poskytuje dlhšiu, napr. 10-ročnú záruku, ale nie je schopný poskytnúť referencie staršie ako 1 až 5 rokov, prípadne ide o novú, na trhu neznámu firmu.

 

Pred rozhodnutím o investícii si overte, či ponúkané solárne systémy spĺňajú nasledujúce kvalitatívne ukazovatele a technické parametre:

 

● Dodávateľ musí byť schopný predložiť certifikáty o kvalite kolektorov z akreditovaných skúšobní.

 

● Transparentný kryt kolektora by mal byť vyrobený z kaleného solárneho skla, nie napr. z plastu, plexiskla a pod.

 

● Absorbér kolektora musí mať špeciálnu selektívnu konverznú vrstvu, nie hocijaký farebný náter (tzv. solárny lak, selektívny náter a pod).

 

● Na spojenie kolektorového poľa so zásobníkovým ohrievačom musia byť navrhnuté kovové rúry (meď, antikor, oceľ), nie plastové alebo kovo-plastové potrubia.

 

● Tepelná izolácia potrubia má mať dostatočnú tepelnú odolnosť (minimálne 150 °C, krátkodobo minimálne 175 °C).

 

● Objem solárneho zásobníkového ohrievača by mal byť 40 l až 60 l na 1 m2 inštalovanej plochy kolektorov.

 

● Pri použití solárneho zásobníka, ktorý má v sebe zabudovaný výmenník, by mala byť teplovýmenná plocha min. 0,2 m2 na 1 m2 inštalovanej plochy kolektorov.

 

● Pri upevnení kolektorov na rovnú strechu by mal byť dodávateľ schopný pre navrhované nosné konštrukcie predložiť statické výpočty zaťaženia vetrom v závislosti od výšky budovy.

 

Zmluva s vybraným dodávateľom by mala okrem bežných náležitostí ako sú cena, dodacia lehote a pod., riešiť aj dodržanie vykonávacieho projektu (ak nie je prítomný stavebný dozor), odovzdanie preberacieho protokolu diela, servisné podmienky počas záručnej doby a po nej, spôsob odstraňovania závad a prípadných prevádzkových havárií a pod.

 

Článok bol zverejnený v zborníku k seminárom S energiou efektívne v bytových domoch , ktoré sa uskutočnili v októbri 2011 v Žiline, Prešove, Banskej Bystrici a v Trnave v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU.