Vrátiť sa na normálnu verziu

Bezplatné informačné semináre k Výzve KaHR-13SP-0801

Pozvánka na bezplatné semináre

Podpora inovačných aktivít v podnikoch
AKO VYPRACOVAŤ PROJEKTY PRIMYSELNÉHO VÝSKUMU A EXPERIMENTÁLNEHO VÝVOJA
Termíny a miesta konania seminárov:

23. 2. 2009 Trenčín Obvodný úrad, Hviezdoslavova 3, zasadačka na prízemí

25. 2. 2009 Banská Bystrica Obvodný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, kongresová sála

2. 3. 2009 Košice Hotel Centrum – Dom techniky, Južná trieda 2/A, 1. poschodie, reštaurácia

Program seminárov:

09.30 – 10.00 Registrácia účastníkov

10.00 – 11.00 Prezentácia výzvy na predkladanie žiadostí o NFP

11.00 – 12.00 Ako postupovať pri vypĺňaní žiadosti a predkladaní projektu

12.00 – 12.30 Prestávka s občerstvením

12.30 – 13.30 Otázky, diskusia, konzultácie

Možnosti čerpania nenávratných finančných príspevkov v rámci Opatrenia 1.3 – Podpora inovačných aktivít v podnikoch sú stanovené v Schéme štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja a vo výzve KaHR-13SP-0801.

Podnikatelia môžu žiadosti o príspevok predkladať do 17. apríla 2009. Ministerstvo hospodárstva SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na výzvu KaHR-13SP-0801 vyčlenilo 2,5 miliardy Sk.

Bezplatné informačné semináre organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Prezentácie povedú a na otázky budú odpovedať pracovníci SIEA, ktorí sa podieľajú na administrácii žiadostí. Účasť odporúčame potvrdiť najneskôr dva dni pred konaním seminára zaslaním e-mailu s uvedením termínu a miesta seminára, názvu organizácie, mena účastníka a telefonického kontaktu na adresu fondy@siea.gov.sk. Dátum a mesto, v ktorom sa seminár koná, vložte aj do predmetu e-mailu. Viac informácií získate na t. č.: 02/5824 8401.