Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-13DM-0901

Podpora inovačných aktivít v podnikoch
Ako vypracovať žiadosť o príspevok zo štrukturálnych fondov
Termíny a miesta konania seminárov k Výzve KaHR-13DM-0901:
19. 11. 2009 Banská Bystrica Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja,
Nám. SNP 23, zasadacia miestnosť č. 306
24. 11. 2009 Košice Úrad Košického samosprávneho kraja, Nám. Maratónu mieru 1,zasadacia miestnosť č. 208
25. 11. 2009 Trenčín Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20 A, zasadacia miestnosť na 2. poschodí

Program seminárov:

09.30 – 10.00
Registrácia účastníkov
10.00 – 11.00
Prezentácia výzvy KaHR-13DM-0901
11.00 – 11.30
Otázky, diskusia, konzultácie
11.30 – 12.00
Prestávka s občerstvením
12.00 – 13.00
Ako postupovať pri vypĺňaní žiadosti a predkladaní projektu
13.00 – 13.30
Otázky, diskusia, konzultácie

Výzva je súčasťou Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ktorý riadi Ministerstvo hospodárstva SR. V rámci Podopatrenia 1.3 – Podpora inovačných aktivít v podnikoch môžu malí a strední podnikatelia získať nenávratné finančné príspevky na projekty zamerané na priemyselný výskum, experimentálny vývoj, zavádzanie systémov manažérstva kvality, ochranu priemyselných práv, akreditáciu, certifikáciu a zavádzanie technických noriem do výrobnej praxe a služieb.

Na výzvu, ktorá bola vyhlásená 3. septembra 2009, je vyčlenených 15 miliónov EUR. Podnikatelia môžu žiadosti o príspevok predkladať do 27. januára 2010. Prezentácie povedú a na otázky budú odpovedať pracovníci Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Účasť odporúčame potvrdiť najneskôr dva dni pred konaním seminára zaslaním e-mailu na adresu fondy@siea.gov.sk. Nezabudnite uviesť termín a miesto konania seminára, názov Vašej organizácie, meno účastníka a telefonický kontakt. Do predmetu e-mailu vložte dátum konania seminára. Na uvedenej mailovej adrese môžete požiadať aj o zasielanie aktuálnych informácií k výzvam. Všetky potrebné dokumenty k výzvam sú zverejnené na www.siea.gov.sk. Viac informácií získate na t. č.: 02/5824 8401.

Bezplatné informačné semináre organizuje SIEA v spolupráci s Úradom Banskobystrického samosprávneho kraja, s Úradom Košického samosprávneho kraja a s Úradom Trenčianskeho samosprávneho kraja.