Aktualizovaná verzia Príručky pre prijímateľa pre DOP OP VaI

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa pre DOP OP VaI v gescii MH SR verzia 4.0.

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa pre DOP OP VaI v gescii MH SR verzia 4.0 zohľadňuje zmeny v implementačných procesoch podľa aktuálneho Systému finančného riadenia EŠIF na programové obdobie 2014 – 2020 ako aj zmeny iniciované zo strany MH SR ako SO pre OP VaI.

Uvedené dokumenty sú zverejnené na webovom sídle Op VaI: www.opvai.sk