Aktualizovaná verzia Príručky k procesu VO pre DOP a NP

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu aktualizovanú verziu Príručky k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR pre postupy zadávania zákaziek do 17.04.2016 vrátane verzia 1.1.

Uvedené dokumenty sú zverejnené na webovom sídle Op VaI: www.opvai.sk