Ako spoznať spoľahlivého energetického audítora

Praktické pravidlá pri vykonávaní auditu, o ktorých sa v legislatíve podrobne nepíše

Autor: Pavel Ilovič, EPI, s.r.o., Banská Bystrica

Myšlienka nechať si urobiť energetický audit by nemala byť inšpirovaná iba tým, že to prikazuje zákon. Dajte si pozor na audítora, ktorý chce od Vás získať zákazku s jediným argumentom, že máte zákonnú povinnosť. Dôveryhodný energetický audítor by Vás mal presvedčiť, že nie je Váš nepriateľ, ani cudzopasník, ktorí má v pláne za každú cenu zarobiť.

Ako spoznáte audítora, ktorý vám pomôže znížiť výdavky za energiu?

1. Objednávka a stanovenie ceny

Vstupná obhliadka, základné informácie o zdrojoch, spotrebách energií a nákladoch na ich zabezpečenie a návrh ceny za audit

– Seriózny audítor by mal mať už pri prvej návšteve záujem pozrieť si fabriku alebo objekt, ktorý má podrobiť auditu. Aj preto, aby bol pripravený na Vašu otázku, koľko to bude stáť…

– Pokúste sa zaujímať najskôr o to, aké by mohli byť prínosy auditu a spresniť, čo by mohlo byť jeho obsahom.

– Aby ste neboli zaskočení, pripravte si už vopred údaje na otázky, ktoré Vám spoľahlivý audítor pred určením ceny za audit položí:

 • Aké máte náklady na energie?
 • Aké objemy jednotlivých druhov energie spotrebujete a vyrábate alebo kupujete?

– Hoci by to tak nemalo byť, môže sa stať, že Vaším jediným meradlom spotreby energie je fakturačné meradlo a jedinou evidenciou sú faktúry dodávateľa. Ak je to tak, tým skôr by Vás mal energetický audítor upokojiť, že neskrachujete, keď urobí energetický audit.

– Motiváciu energetického audítora môžete zvýšiť tým, že ho zainteresujete do podielu na úsporách. Audítori sami však hovoria, že takúto možnosť objednávatelia auditov dávajú audítorom ochotne len dovtedy, kým sa nedozvedia odhadovanú výšku úspor, ktoré by sa dali dosiahnuť realizáciou odporúčaných opatrení.

Objednávka, zmluva, dohoda o mlčanlivosti

– Ak Vás audítor požiada o písomnú objednávku auditu, prípadne o podpis zmluvy, neodmietnite to. Aj on potrebuje záruku, že si svoje zámery nerozmyslíte po tom, čo on možno aj s tímom ďalších odborníkov vykoná väčšinu práce.

2. Zber dát a obhliadka

Zoznam podkladov

Skúsený audítor by Vám mal aj písomne predložiť zoznam podkladov, ktoré bude potrebovať pre vykonanie auditu. Samozrejmosťou by malo byť zhromaždenie údajov o mesačných spotrebách podľa jednotlivých druhov energie, vrátane vyčíslenia nákladov. Tvrdiť, že je to Vaše firemné tajomstvo, sa neoplatí, pretože nebude možné vyhodnotiť a vyčísliť výnosy z budúcich opatrení. Ak mu nedôverujete, vyberte si iného. Ak mu dôverujete, aj tak mu dajte podpísať dohodu o mlčanlivosti. V žiadnom prípade sa nebojte upozorniť audítora na svoje nedostatky. Nezabúdajte, že audit nie je kontrola. Je to cielené poradenstvo, vďaka ktorému budete vedieť, ako ušetriť náklady za energiu.

Termín obhliadky

– Audítor by sa mal zaujímať aj o určenie termínu pre podrobnejšiu miestnu obhliadku. Nebuďte zaskočení, ak si bude chcieť urobiť podrobnú fotodokumentáciu. Okrem toho, že ju bude môcť doložiť ako doplnok správy, fotografie môže využiť ako „záložnú pamäť“ pre zorientovanie sa v prostredí pri neskorších analýzach a formulovaní odporúčaní.

3. Nevyhnutná súčinnosť a kvalifikovaný sprievod

– Pre získanie korektných podkladov je nevyhnutná Vaša spolupráca.

– Neposkytujte audítorovi ako sprievod šarmantnú asistentku, ktorá síce pozná areál, ale o technológiách nemusí ani len tušiť. Oveľa väčší osoh budete z auditu mať, ak mu dáte k dispozícii odborníka, ktorí pozná základné informácie o tokoch energetických médií alebo echnológiách výroby.

– Ak bude reč o zdrojoch energií, mal by audítor dostať ako sprievod tamojšieho vedúceho prevádzky alebo majstra. Napríklad obsluha technologického zariadenia na zmene by sa mala využiť len vo výnimočných prípadoch.

4. Evidencia spotrieb, výroby a predaja energií

– Dôsledný audítor si od Vás vypýta podklady za predchádzajúce 3 roky, resp. za mesiace bežného aktuálneho roka.

– Pri audite by mal vychádzať z nasledujúcich zdrojov:

– vlastná evidencia objednávateľa

– faktúry a zmluvy od dodávateľov

– vlastné zistenia a merania vykonané audítorom.

– Vlastné merania sú dôležité najmä vtedy, ak evidencia a faktúry nerozlišujú oblasti využitia energie. Napríklad, ak sa nedajú zistiť náklady na osvetlenie, pretože vo faktúrach je zahrnutá aj spotreba elektriny na iné účely. Niekedy môže byť audítor takto uvedený do omylu. Naplánuje úžasné úspory, ale skutočnosť je iná, pretože udávaná spotreba nie je reálnou spotrebou celku, ktorý je hodnotený.

5. Stav výrobných zariadení na zdrojoch

– Dôsledný audítor určite bude v prevádzke hľadať štítky a nasledujúce údaje o zdrojoch a výrobných zariadeniach

 • výkon, rok výroby a rok spustenia do prevádzky
 • primárna energia ( energetický nosič)
 • prevádzkový režim
 • technický stav zariadení
 • účinnosti premeny energií
 • vlastnú spotrebu zdroja
 • úroveň riadenia a využívania merania a regulácie
 • spôsob a úroveň obsluhy zariadení

6. Stav rozvodov všetkých energetických nosičov médií

Audítor bude zisťovať aj rezervy v rozvodoch energetických médií. Nezávislý expert mnohé z nich môže odhaliť na prvý pohľad a skôr ako domáci odborník, ktorý si na prostredie už zvykol a nemá s čím porovnávať.

– Stav tepelných izolácií pri rozvodoch tepla

 • Tesnosť potrubných rozvodov a armatúr
 • Primeranosť dimenzií rozvodov k prenášaným výkonom
 • Stav elektrických sietí a rozvodní

7. Vykurovanie a príprava teplej vody

– Audítori vedia, že pri centrálnej príprave tepla a teplej vody, ktoré má väčšina priemyselných podnikov, bývajú rozvody často v zlom stave. Vo fabrikách zvyčajne chýbajú viaceré úsporné opatrenia, ktoré sú v iných sektoroch už samozrejmosťou. Námety na mnohé efektívne opatrenia nájdu najmä pri overovaní nakladania s energiou podľa nasledujúcich bodov:

 • Primárne a sekundárne teplonosné médium
 • Systém vykurovania výrobných aj nevýrobných priestorov
 • Spôsob regulácie a riadenia vykurovacieho systému
 • Hydraulické vyregulovanie a termostatizácia
 • Spôsob prípravy a dodávky teplej vody
 • Meranie a vyhodnocovanie spotrieb

8. Hlavné spotrebiče, základná znalosť technológie hlavnej výroby

 • Identifikácia najväčších spotrebičov
 • Technologická schéma
 • Druhy používaných energonosičov
 • Úroveň riadenia a merania spotreby energií
 • Využívanie odpadového tepla z technológie

– Ak je vo firme zahraničný investor, možno predpokladať, že jednotlivé prevádzky s výrobnými zariadeniami majú vlastné merania spotreby energie, ktoré sa vyhodnocujú a využívajú aj na účtovanie nákladov za energiu. Ak o energetickej spotrebe jednotlivých zariadení prehľad nemáte, nákladovú cenu svojich výrobkov určíte ťažko, čo konkurencia vďačne využije.

– Audítor by mal správne identifikovať hlavné spotrebiče. Zaujímať ho bude, ako sú zásobované energiou, a či je ich spotreba aj meraná podľa jednotlivých druhov energonosičov. Novšie stroje už majú svoj riadiaci počítač, vďaka ktorému sú podmienky pri ohreve, chladení alebo rekuperácii optimalizované tak, aby boli čo najefektívnejšie. Staré zariadenia však treba priebežne kontrolovať a nastavovať manuálne. A tak sa niekedy napríklad stáva, že robotníci obsluhujúci zariadenie nevedia, že para energiu neodovzdá, keď sa prehnala zariadením tak rýchlo, že nemala kedy skondenzovať.

9. Existujú ukazovatele mernej spotreby na jednotku výroby?

– Táto otázka môže zaskočiť viacerých manažérov. No ukazovatele mernej spotreby na jednotku výroby môžu byť veľmi užitočné pre plánovanie budúcich nákladov a kontrolu, či je spotreba energie primeraná. Samozrejme, že ukazovatele vyjadrujúce spotrebu energie nebudú nikdy úplne presné, pretože nemožno detailne identifikovať množstvo iných vplyvov. No môžu Vás upozorniť na neobvyklé zmeny, čo môže byť podnetom na analýzu, ktorá v konečnom dôsledku odhalí prípadné úniky alebo príčinu zvýšenej spotreby a vďaka tomu aj možnosti úspor.

10. Popis jednotlivých stupňov výroby energií a výrobných technológií

– Smer pri audite je jasný – audítor začína pri zdrojoch energie a postupne sa prepracováva fabrikou až ku konkrétnym zariadeniam.

11. Opodstatnenosť výroby pary

– Priemyselné podniky sa často nevedia zbaviť tradičnej výroby pary, hoci svoje výrobné zariadenia vymenili už niekoľkokrát. Nové technológie pre ten istý druh výroby veľa krát už nepotrebujú paru. A ak potrebujú, tak v podstatne menšom objeme. Napriek tomu udržiavajú v prevádzke niekedy i 40-ročné parné kotly. Najhoršia situácia je v segmente nemocníc, kde sa už nároky na paru v tzv. centrálnej sterilizácii rapídne zmenili. Ale prečo by napríklad nevyrábali 150 kg pary na 20-tonovom kotle?

12. Hospodárenie s kondenzátom

Odvádzače kondenzátu sú najviac zanedbávaným prvkom parných rozvodov…. Kondenzátne hospodárstvo, zber a prečerpávanie, návratnosť kondenzátu, (ak neexistuje meranie cez spotrebu vody na úpravu a spotrebu chemikálií

 • Aká je úroveň diagnostiky odvádzačov kondenzátu
 • Správna inštalácia odvádzačov
 • Použitie vhodného typu odvádzačov
 • Meranie množstva vratného kondenzátu
 • Tesnosť potrubí a zberných nádrží kondenzátu

13. Úpravňa vody

 • Použitá technológia
 • Pravidelná kontrola kvality upravenej vody
 • Úprava kondenzátu
 • Teplota napájacej vody pre parné kotly

– Audítora bude zaujímať, aká je návratnosť kondenzátu. Ak sa hodinová výroba upravenej vody približuje hodinovej výrobe pary, tak kondenzát asi nemá vysokú návratnosť. V parnej kotolni napájacia voda s teplotou 85 stupňov určite nie je zbavená nežiadúcich plynov a neprospieva kotlu.

14. Bilancie spotrieb energií, prepočítané cez klimatické podmienky

– Spotreba tepla na vykurovanie je výrazne ovplyvnená poveternostnými podmienkami,. Na porovnanie spotrieb v jednotlivých rokoch a stanovenie priemernej úrovne spotreby audítor využíva dennostupňovú metódu. Tú je v niektorých prípadoch potrebné použiť aj pri analýze technologickej spotreby.

15. Percento využitia inštalovaných výkonov, denný priebeh výroby energií

– Hoci sa v mnohých fabrikách starajú o modernizáciu výrobných zaradení, ktoré ich podľa ich slov živia, energetická náročnosť ich často nezaujíma. Aj kvôli tomu dochádza k obrovskému predimenzovaniu energetických zariadení voči výrobným požiadavkám. Ak sa sťažujete, že Vám kotol stále vypadáva, jedna z príčin môže byť aj táto.

16. Návrh opatrení a porovnanie alternatív

– Dobrý audítor predkladá len návrhy realizovateľných opatrení pre racionalizáciu spotreby energie. Pri ich návrhu musí rešpektovať všetky oprávnené technologické potreby výroby. Z prevádzky by sa nemala stať fabrika na úspory.

– Súčasťou správy z auditu je určenie nákladov, výnosov a návratností navrhnutých opatrení. Dobré je, ak sú spracované aj alternatívne riešenia a ich porovnania.

17. Odporúčanie

 • Výber najvhodnejších alternatív
 • Odporúčanie vybratých opatrení k realizácii
 • Hodnotenie celkovej úrovne riadenia energetického hospodárstva auditovaného subjektu

– Ak audítorovi záleží na tom, aby ste správne pochopili všetky odporúčané postupy, závery auditu s Vami osobne prejde ešte pred tým, ako ho zviaže a oficiálne odovzdá.

– Hoci audítor navrhuje opatrenia alternatívne, mal by Vám jednoznačne navrhnúť najvýhodnejšiu možnosť z energetického hľadiska. A nemusí to byť vždy alternatíva, ktorá zahŕňa iba opatrenia s najkratšou návratnosťou. Úlohou audítora je otvorene povedať manažérom spoločnosti, čo je pre ich firmu z hľadiska energetiky najužitočnejšie nielen teraz, okamžite, ale aj z dlhodobého hľadiska.

 

Článok vznikol na základe prednášky Východiská a výkon audítorskej praxe, ktorú Pavol Ilovič prezentoval počas konferencie Energetický audit v praxi. Podujatie v novembri 2011 zorganizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU.