Aké solárne systémy si zvolili bytové domy, ktoré požiadali o štátnu dotáciu

Autori: Ing. Peter Štibraný, Ing. Andrea Fotopulos, Slovenská inovačná a energetická agentúra

Slnečné kolektory už využíva vyše 40 bytových domov na Slovensku, ktoré požiadali o štátnu dotáciu na ich inštaláciu. Ohrev teplej vody tak má vďaka slnečnej energii zabezpečených 1 685 domácností žijúcich v bytoch. V rodinných domoch zhodnocuje slnečnú energiu 5 071 domácností, pričom v niektorých prípadoch slnko využívajú aj na prikurovanie a ohrev bazénov.

To sú už čísla, na základe ktorých sa dá povedať, ako Slováci s touto technológiou zaobchádzajú. Zo skúseností získaných s administrovaním dotačného programu pre podporu slnečných kolektorov vyplynulo, že nasadenie solárneho ohrevu vody v podmienkach bytových domov môže byť efektívnejšie ako v rodinných domoch.

Zlepšeniu výsledkov pomáha konštantnejší odber teplej vody ako aj fakt, že hlavným cieľom nie je pokryť maximálne % potreby teplej vody solárnym systémom, ale najmä optimalizovať návratnosť tejto investície.

Kto myslí na návratnosť

Reálne výsledky po prvom roku používania solárnych systémov potvrdzujú, že bytové domy pri objednávaní solárneho systému častejšie pamätali na ekonomický prínos. No aj medzi nimi boli výnimky. Bez zarátania dotácií sa niektorým investície vrátia v horizonte 20 rokov, tým úspešnejším už o 12 rokov. Pri výrobcami uvádzanej životnosti moderných zariadení 25 rokov je to nezanedbateľný rozdiel.

Dobu návratnosti ovplyvňuje najmä optimálne nadimenzovanie systému. Bytové domy si väčšinou objednávajú systémy, ktoré pokryjú 25 až 50 % potreby tepla pre prípravu teplej vody. V rodinných domoch sú zvyčajne proporčne väčšie, a teda aj drahšie systémy. Dokážu poskytnúť 50 až 70 % energie potrebnej na ohriatie teplej vody. Z toho však vyplýva aj menšie využitie v prepočte na inštalovanú plochu. Pre byt v bytovom dome zvyčajne postačuje plocha cca 0,75 až 1,5 m2. Priemerná plocha kolektorov na byt v bytovom dome je 0,84 m2 (stav k 1.10.2011). Pred začatím dimenzovania solárneho systému je potrebné merať dennú spotrebu teplej vody najmenej 2 týždne a povedzme jeden pracovný a jeden víkendový deň sa odporúča merať spotrebu aj po hodinách.

Dôležitým vstupným údajom je ročná spotreba teplej vody celého bytového domu, ktorá býva uvedená vo vyúčtovaní. Priemerná spotreba teplej vody v bytových domoch na Slovensku sa dnes pohybuje okolo 40 litrov na osobu a deň. Pokúsili sme sa zosumarizovať aj ďalšie informácie, ktoré vyplývajú z údajov zhromaždených počas prijímania žiadostí. Zároveň sa môžete dozvedieť, kam sa vybrať po najbližšie rady a skúsenosti, ak vás myšlienka inštalovať si v bytovom dome solárny systém zaujala.

Štátne dotácie na inštaláciu slnečných kolektorov

Žiadosti o dotácie na inštaláciu slnečných kolektorov bolo možné predkladať od apríla 2009, kedy Ministerstvo hospodárstva vyhlásilo Program vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach. Do konca roku 2010 získalo v rámci tohto programu podporu 4 115 žiadateľov v celkovej hodnote vyše 3,9 milióna €.

V roku 2011 sú žiadosti o dotácie na slnečné kolektory a kotly na biomasu posudzované na základe podmienok Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytovanie dotácií na podporu využívania biomasy a slnečnej energie, ktorá bola vyhlásená 1. augusta 2011. Výzva je v súlade s § 11 ods. 7 písm. c) zákona č. 181/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2011.

Začiatkom roka 2011 vyčlenilo Ministerstvo hospodárstva SR na dotácie prostriedky v celkovej sume 2 675 200,88 €. Po 2 mesiacoch od vyhlásenia výzvy na predkladanie žiadostí bolo medzi žiadateľov rozdelených už 77 percent prostriedkov. Odborná hodnotiaca komisia zatiaľ schválila 2 152 žiadostí v celkovej hodnote vyše 2,084 milióna €. K 7. októbru 2011 SIEA registrovala ďalších 424 žiadostí, ktoré budú po posúdení úplnosti predložené na ďalšie zasadnutie komisie.

Kto a koľko môže žiadať

O dotáciu môže požiadať spoločenstvo vlastníkov bytových domov alebo správca bytového domu, ak ide o systém s centrálnym rozvodom teplej vody do všetkých bytov. V prípade, že bytový dom má oddelené zásobovanie teplou vodou pre jednotlivé domácnosti, platí, že od augusta môže byť žiadateľom už aj vlastník bytu, ktorý si solárny systém inštaluje. Podmienkou ale je, aby jeho byt nebol zásobovaný teplou vodou zo spoločného rozvodu teplej vody v bytovom dome. Musí tiež predložiť súhlas spoločenstva, prípadne väčšiny všetkých vlastníkov, s inštaláciou kolektorov.

Výška dotácie je stanovená zákonom č. 181/2011 Z. z. Pre bytové domy je to 100 €/m2 apertúrnej plochy, maximálne však 300 € na domácnosť. To znamená, že dotované sú prvé 3 m2 na domácnosť.

Technické kritériá sa osvedčili

Dotácia sa posudzuje vzhľadom na apertúrnu plochu kolektora, ktorá sa uvádza v prílohe certifikátu Solar Keymark. Práve tento certifikát je jednou z dvoch technických podmienok, ktorých splnenie preukazuje, že za štátne dotácie sa inštalovali len kvalitné zariadenia.

Okrem toho sa predkladá aj potvrdenie o minimálnom energetickom zisku 525 kWh/rok vztiahnutom na 1 m2 plochy apertúry za definovaných podmienok prípravy teplej vody na referenčnom mieste. Vydáva ho Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p. (zoznam slnečných kolektorov, pre ktoré boli vydané certifikáty, je zverejnený na webovej stránke TSÚ Piešťany www.tsu.sk). Podrobnejšie informácie o dotačných podmienkach, vrátane príkladov konkrétnych inštalácií, sú k dispozícii na webovej stránke www.siea.sk.

Aké systémy si nechali inštalovať bytové domy

Dotácie pre byty tvoria len 2,4 % z celkovej žiadanej sumy na solárne kolektory – celkovo o dotáciu požiadalo 40 bytových domov, respektíve 1 685 bytov. Žiadosť už bola schválená 36 žiadateľom. Tri žiadosti sú v procese posúdenia a jedna žiadosť bola zamietnutá.

Celková inštalovaná plocha kolektorov na bytových domoch je 1 418 m2, zatiaľ čo celková inštalovaná plocha kolektorov v rodinných domoch predstavuje 28 809 m2, t. j. na bytových domoch je inštalovaných 20-krát menej kolektorov.

  • priemerná inštalovaná plocha na žiadosť pre bytový dom: 35,45 m2
  • priemerná inštalovaná plocha na jeden byt: 0,84 m2
  • minimálna plocha kolektorov na bytový dom: 6,4 m2
  • maximálna plocha kolektorov na bytový dom: 213,5 m2
  • ploché kolektory si vybralo 35 zo 40 žiadateľov, t.j. 87,5 %

solar_Peto_Stibrany.jpg

Kde sa o kolektory zaujímali najviac

Zo 40 bytových domov, ktoré požiadali o dotáciu, sa až 15 nachádza v okolí Banskej Bystrice. Možnosť požiadať o príspevok doposiaľ nevyužil ani jeden bytový dom v Trnavskom a Žilinskom regióne.

Počet žiadostí od začiatku programu k 1.10.2011

mapa_dotacie_Stibrany.jpg

Bytové domy so žiadosťami na dotáciu do 1.10.2011

 

Banskobystrický kraj – 16 x

19.05.2009 SVB a NP Haškova 30 – 32 Banská Bystrica
12.10.2010 SVB Slnečná 3811 Banská Bystrica
27.12.2010 VB Podháj 43-49, zastúpený SPRAVBYT s.r.o. Banská Bystrica
18.10.2010 SVB Kollárova II Sliač
18.10.2010 SVB Kollárova 5 Sliač
10.12.2010 SVB Okružná 149 v Dudinciach Dudince
10.12.2010 SVB SITNO – ul. A. Kmeťa 138 Dudince
23.11.2009 SVB JESENIUS – Jána Jesénia 147 Dudince
22.10.2010 Spoločenstvo vlastníkov bytov Cinobaňa 297 Cinobaňa
28.04.2010 Spoločenstvo vlastníkov bytov, Cinobaňa 293/1-4 Cinobaňa
24.05.2010 SVB Katarínska Huta č.13 a 14 Cinobaňa
21.01.2011 Spoločenstvo vlastníkov bytov Magurka Banská Bystrica
09.02.2011 SVB J. Kráľa 161 Dudince
21.04.2011 Spoločenstvo vlastníkov bytov Cinobaňa 295 Cinobaňa
12.08.2011 VB Tatranská 6 Banská Bystrica
27.09.2011 Spoločenstvo vlastníkov bytov Detva

 

Prešovský kraj – 9 x

21.10.2009 Spoločenstvo vlastníkov bytov na ul. Mukačevská 7 Prešov
13.04.2010 Spoločenstvo vlastníkov bytov EKOCENTRUM Prešov
15.10.2010 Vlastníci bytov na ul. Šrobárova 18,19 Prešov
15.10.2010 Vlastníci bytov na ul. Štefánikova 2,4 Prešov
16.10.2009 SVB, sídl. Okulka O/8 Vranov nad Topľou
03.12.2010 SVB, Sídlisko II. 1216 Vranov nad Topľou
03.12.2010 SVB, Nám. Slobody 999 Vranov nad Topľou
23.03.2011 SVB, GERBERA Vranov nad Topľou
22.06.2011 Spoločenstvo vlastníkov bytov – Sídlisko Lučná 824 Vranov nad Topľou

 

Trenčiansky kraj – 6 x

17.08.2009 RESPÍRIUM Hodžova 1482 Trenčín
12.10.2009 Okresné stavebné bytové družstvo – Opatovce 551 Opatovce nad Nitrou
19.05.2010 Eko Energia s.r.o. – Nová 597 Kanianka
15.12.2010 BYTOVKA 1520 – Zakvášov 1520 Považská Bystrica
23.02.2011 Poľnohospodárske bytové družstvo Topoľčany Topoľčany
16.05.2011 Bytové družstvo Bánovce n. Bebr. – Svätoplukova 9 Bánovce nad Bebravou

 

Bratislavský kraj – 4 x

07.07.2009 DOMA, s.r.o. – Ventúrska 18 Bratislava
05.08.2010 SBD so sídlom v Pezinku – Kozmonautov 931 Svätý Jur
17.09.2010 SBD so sídlom v Pezinku – Hollého 2156 Senec
29.09.2011 SBD občanov so sídlom v Pezinku Pezinok

 

Košický kraj – 3 x

12.10.2009 SVB VÝCHOD – Leningradská 3503 Michalovce
27.10.2009 SVB CENTAURI 2-4  – Nemcovej 35 Košice – Sever
16.05.2011 SVB Filinského 9 Spišská nová Ves

 

Nitriansky kraj – 1 x

30.10.2009 SPOLBYT Hurbanovo – Sládkovičova 2588 Hurbanovo

Príklady konkrétnych inštalácií

Dudince, ulica J. Kráľa 147

Dom s 24 bytmi a 50 obyvateľmi. V septembri 2009 si dali nainštalovať systém s 15 plochými kolektormi na ohrev teplej vody na sociálne účely. V bytovom dome nahradili vďaka kolektorom takmer 37 % celkového ročného tepla potrebného na prípravu teplej vody, a to so zarátaním všetkých strát rozvodu a výroby tepla. Maximum 72 % bolo v júli a minimum 6,2 % v decembri. Vstupné informácie, vrátane mesačných údajov o spotrebe tepla na prípravu teplej vody od roku 2006 poskytol zástupca SVB.

solar_Dudince_500.jpg

Banská Bystrica, Tatranská ulica č. 6

Dvanásť poschodový bytový dom s netypickým umiestnením kolektorov na balkónoch. V dome sa nachádza 65 bytov, 255 obyvateľov a k príprave teplej vody sa využíva aj 22 ks plochých kolektorov umiestnených na 5 poliach. Systém je v prevádzke od jari 2011.

solar_BB_500.jpg

Banská Bystrica, Podháj 43- 49

Zaradenie solárneho systému pre 70 bytov, 215 obyvateľov s 18 ks plochých kolektorov. Systém je v prevádzke od jari 2011.

solar_BB_Podhaj_500.jpg

 

Článok bol zverejnený v zborníku k seminárom S energiou efektívne v bytových domoch – jeseň 2011 ktoré sa uskutočnili v októbri 2011 v Žiline, Prešove, Banskej Bystrici a v Trnave v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU.