Aj v druhej výzve majú prioritu projekty obnovy verejných budov s najväčším potenciálom úspor

Šancu získať európsku podporu na projekty zamerané na zásadné zníženie energetickej náročnosti verejných budov v mimobratislavských regiónoch majú obce, mestá, vyššie územné celky, ale aj ústredné orgány štátnej správy a verejnoprávne ustanovizne.

V rámci druhej výzvy Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP), ktorú Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlásila 27.2.2017, je na tento účel vyčlenených 120 miliónov €. Polovica z uvedenej sumy je určená pre projekty ústredných orgánov štátnej správy, organizácií v ich pôsobnosti a verejnoprávnych ustanovizní, druhú časť budú môcť využiť subjekty územnej samosprávy, t.j. obce, mestá a vyššie územné celky.

„V prvej výzve boli jednoznačne pripravenejšie samosprávy, ktoré majú s prípravou takýchto projektov viac skúseností. Pre štátne úrady a organizácie poskytuje Operačný program KŽP vôbec prvú možnosť využiť európsku podporu na obnovu budov. Je to jedinečná šanca zásadne znížiť spotrebu energie a tým aj prevádzkové náklady,” uviedla Svetlana Gavorová generálna riaditeľka Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.

Aj pri druhej výzve budú schválené iba projekty, vďaka ktorým sa dosiahne zníženie potreby energie na vykurovanie viac ako 30 %. Záujemcovia sú pritom motivovaní dosiahnuť viac ako 50 %. V takom prípade sa celková výška oprávnených výdavkov na projekt nezníži. Pri doteraz schválených projektoch bolo deklarované zníženie potreby energie na vykurovanie v takmer všetkých prípadoch vyše 50 %. Údaje o znížení potreby vyplývajú z normovaných podmienok, skutočné úspory budú závisieť od spôsobu prevádzky vykurovania. „Pokiaľ projekty budú takto aj zrealizované, znamená to pre prijímateľov možnosť dosiahnuť výrazné úspory aj na nákladoch za energiu. Miera deklarovaných úspor v schválených projektoch súvisí s tým, že prioritu majú komplexné projekty so systematickými opatreniami a s najväčším potenciálom úspor,” zdôraznila S. Gavorová.

V projektoch sa môže kombinovať zlepšenie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií s modernizáciou vykurovacích a klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, ako aj výťahov. Základným cieľom podpory je zvýšiť energetickú hospodárnosť budov nad rámec platných minimálnych požiadaviek, pričom je možné využiť aj obnoviteľné zdroje energie. Splnenie základných podmienok výzvy sa preukazuje najmä predložením energetického auditu budovy a energetického hodnotenia.

Výzva je otvorená do vyčerpania vyčlenených prostriedkov. Termín uzatvorenia prvého hodnotiaceho kola je 31.3.2017, ďalšie termíny sú v dvojmesačných intervaloch. K výzve organizuje SIEA informačné semináre v Bratislave, v Košiciach a v Banskej Bystrici.

Prvá výzva s týmto zameraním, ktorá bola vyhlásená v decembri 2015, sa stretla s vysokým záujmom. Prijatých bolo 462 žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v celkovej hodnote vyše 220 miliónov eur. Pre ústredné orgány štátnej správy bolo v rámci tejto výzvy vyčlenených 40 miliónov € a pre samosprávy aj na základe vysokého záujmu o podporu 120 miliónov €. SIEA v súčasnosti uzatvára takmer 300 zmlúv z ukončenej prvej výzvy. Medzi úspešnými žiadosťami prevažujú projekty obnovy mestských úradov a materských škôl.