74. Výzva zameraná na výstavbu zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou s využitím OZE

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje dňa 29.3.2022 výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na výstavbu zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou s využitím OZE s kódom  OPKZP-PO4-SC411-2022-74.